Omluva lidu Srbska

 

Vážený pan Vojislav Koštunica

předseda srbské vlády

Bělehrad, Srbsko       Na vědomí : premiér Mirek Topolánek a česká vláda

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás, Vaši vládu a Vaším prostřednictvím na nejširší lidové vrstvy v Srbsku, abychom se vám všem omluvili za postoj české Topolánkovy vlády, která v rozporu se základními principy mezinárodního práva a také v rozporu s vůlí naprosté většiny českého národa uznala nezávislost provincie Kosovo na Srbsku.

Domníváme se, že Topolánkova vláda neměla k tak zásadnímu kroku, vrážícímu hluboký klín mezi naše historicky spřízněné národy, žádný mandát. My jsme ji nevolili, za nás nemluví a na náš názor se samozřejmě nezeptala (stejně jako se neptala mnohých dalších).

Chápeme a dokážeme si představit, jak bolestný musel být tento krok pro prosté občany Srbska, jestliže se ke Kosovu a Metodiji váže nejslavnější srbská historie a jsou s ním spojeny hluboké city prostých Srbů.

Srovnávání oddělení Kosova od Srbska se zabráním našich Sudet fašistickým Německem na podzim roku 1938 je srovnání případné, opírající se o reálnou skutečnost a podobnost vývoje v obou těchto oblastech.

Češi nezapomněli ani na to, že právě tehdejší Jugoslávie, coby věrný člen Malé dohody, stála pevně po našem boku v těch tragických dnech těsně před druhou světovou válkou, nabídla nám účinnou pomoc a mnozí Vaši občané byli tehdy ochotni přijít naší vlasti na pomoc se zbraní v ruce a za její svobodu položit i svoje životy.

Nikdy na tato neopakovatelná gesta nezapomeneme a hluboce si jich dodneška vážíme.

Historie se velmi obdobně opakovala i o třicet let později, kdy dubčekovské Československo již nečelilo hrozbě Německa, ale Brežněvova Sovětského svazu.

Domníváme se, že srbský lid - bohužel - platí v současnosti velmi vysokou cenu za nedemokratický režim Slobodana Miloševiče, který umožnil demokratickým státům prezentovat pomoc Kosovu coby boj proti postkomunistickému totalitnímu režimu v Srbsku.

Je nám to líto.

Chceme vám všem právě v těchto dnech vyjádřit svou podporu o to hlasitěji, že jsme sdružením s hluboce pravicovými názory, na hony vzdáleným komunistům či levicovým silám, které jsou v současnosti na české politické scéně mezi ohlasy na Vaši podporu slyšet nejvíce.

Právě proto, že bychom si velmi přáli Srbsko demokratické, svobodné, územně celistvé a proevropské, považujeme za svou povinnost vám vyjádřit naši plnou účast a sympatie, abyste věděli, že zdaleka nepřicházejí jenom od  českých levicových sil.

Za krok Topolánkovy vlády se stydíme, je to krok neuvážený, nekonzultovaný s českou veřejností a velmi krátkozraký.

Velmi bychom si přáli, aby tento nešťastný počin oficiálních českých míst nenarušil tradiční přátelství mezi našimi národy, ke kterému by chtělo i naše sdružení všemožně napomáhat.

Srbskému lidu tímto vzkazujeme naše nejvřelejší sympatie a podporu v jeho zápase o nedělitelnost historicky doloženého  srbského území.

Vyřiďte, prosím, naše nejvřelejší pozdravy všemu srbskému lidu.

Za občanské sdružení K 213

Ing. Jiří Fiala                  Ing. Jiří Štefek

předseda                           mluvčí