Asociace rodičů ČR zaslala výzvu výboru ministrů Rady Evropy.

 

Věc :Výzva k neprodlenému provedení revize výkonu rozsudku ECHR No. 26141/03.

 Vážení členové Výboru ministrů RE,

ARČR informuje Výbor ministrů Rady Evropy, že ČR totálně, vědomě a úmyslně ignoruje doporučení R(2000)2 o opětovném přezkumu nebo znovuotevření řízení, t.j. v dané souvislosti odstranění závažných trvajících následků zjištěného porušení Úmluvy.

Žádáme o zaslání kopie sdělení ČR, jak Česká republika informovala Výbor ministrů Rady Evropy o splnění bezprostředních závazků vyplývajících z rozsudku č.:26 141/03 ze dne 18. července 2006.

 Místo respektu k rozsudku ECHR byl stěžovatel pan Ing. Jiří Fiala brutálně napaden policejním komandem a ihned uvězněn.

Důkaz :
http://www.justicetv.cz/excesy/msblok.htm

 

Jednání úředníků české justice a ostatních složek veřejné moci v ČR vůči pokojně demonstrujícím občanům, kteří protestují proti porušování základních lidských práv samotnými soudci, kteří se rozsudkům ECHR arogantně vysmívají, považujeme za principiálně totožnou s brutalitou v Tibetu. 

 Ing. Jan  Roub

zakládající předseda ARČR a SOPO2RF 

Úslavská 41, Plzeň 26, 326 00, CZ                  

 

                       V Plzni dne 14.4.2008

Re : The Call on the Immediate Revision of the ECHR Verdict No. 26141/03 Execution.

Dear members of the Council of Europe Committee of Ministers,

Parents´ Association of the Czech Republic (ARČR) informs the Council of Europe Committee of Ministers, the Czech Republic consiousnessly, wilfully  and  in a planned way ignores the recommendation No R (2000)2 on the revision or re-opening the CASE therefore informs about serious discovered consequences resulting in violation of the Agreement.

We kindly ask you to call the Czech Republic to present  the complete information to the Council of Europe Committee of Ministers   regarding how the case  No. 26 141/03 issued on July 18th, 2006, has been reviewed after the verdict condemning the Czech Republic for severe violation of the father´s human rights.

Instead of respect to the international verdict issued by the ECHR, the Applicant, Mr. Ing. Jiří Fiala, was brutally attacked by the police forces and immediately imprisoned.

See :

http://www.justicetv.cz/excesy/msblok.htm
Acting of the officials of the Czech judiciary  places and of other bodies of public power in the CZ against peacefull activists warning against the violation of the basic human rights by judges themselves who arrogantly laugh at the verdicts of the ECHR we consider in principal the same matter as the  brutality in Tibet .

      Ing. Jan  Roub

 founding chairman of the  ARČR and SOPO2RF

Úslavská 41, Plzeň 26, 326 00, CZ

 

In  Plzeň , April 14th,  2008