Sabotáž a zločinné spolčení

SABOTÁŽ  (základních povinností při stíhání trestné činnosti chráněných osob - zejména justičních) a ZLOČINNÉ SPOLČENÍ (za cílem škodit těm, kteří se domáhají objektivní spravedlnosti) : Dva nejčastější způsoby výkonu spravedlnosti současnou justicí

 

 

Následující dvě trestní oznámení, podaná dnešního dne VSZ v Praze, výmluvně ilustrují převažující stav současné justice.

Jejím cílem je udržet a ochránit - samu sebe, při co nejmenším výkonu pro veřejnost (neboť každý skutečný justiční zásah by mohl někoho mocného popudit s předem neznámým výsledkem tohoto popuzení) a při současně konstantním zvyšování blahobytu a izolace od ostatní společnosti - pro sebe samu. 

V těchto dvou případech se to podařilo věrohodně zachytit a popsat, v jiných - a jsou jich stovky - to zůstává skryto. 

Přesto : Je to ta nejčastější, nejběžnější realita, se kterou můžete - při vstupu do budovy soudu - počítat. 

___________________

 

I. Sabotáž ze strany opatrovnického soudu za stavu nouze : 

 

 

 

_______________________

VSZ v Praze

Náměstí Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

                                                            T R E S T N Í    O Z N Á M E N Í

Trestný čin :          Sabotáž -  § 314

 

Podezřelá osoba(y) : JUDr. Helena Lehmannová, Lucie Křížková  - OS ČL

Obě výše uvedené podezřelé jsou pracovnicemi soudu v České Lípě. Obě mají na starosti vyřizování mj. opatrovnické kauzy č.j.  20 P 27/2016.

Obě podezřelé dlouhodobě nedělají v této kauze VŮBEC NIC, a to ke škodě jak poškozené nezletilé, tak především ke škodě právního vědomí občanů ČR, kteří následně mají oprávněný pocit, že v ČR existuje naprostý právní i faktický rozklad státní moci, kdy soudy, jakožto hlavní nositelé státní moci, vůbec nefungují, a to dokonce v tak závažné situaci, jakým je vyhlášení nouzového stavu státu.

Ve spisu je celkem 19 návrhů na výkony rozhodnutí, všechny starší jednoho roku, dodnes s nimi nebylo učiněno VŮBEC NIC.

Otec nezletilé podal dne 14.4. t.r. prostřednictvím svého právního zástupce dva návrhy, a to návrh na změnu výchovy a výživy a návrh předběžného opatření na úpravu styku s nezletilou po dobu blížících se letních prázdnin – ani jeden z těchto návrhů nebyl k dnešnímu dni nikterak vyřízen, a to přesto, že u předběžného opatření je soud vázán závaznou zákonnou lhůtou v trvání sedmi pracovních dnů.

O situaci byly informovány jak zastupující předsedkyně OS v České Lípě Mgr. Ing. Ivana Šmakalová, tak i zastupující předsedkyně KS v Ústí JUDr. Lenka Ceplová. Ani jedna z nich nebyla schopna sjednat sebemenší nápravu, což jedině svědčí o rozsahu rozvratu, který na tomto soudu probíhá, a to dokonce za vyhlášeného NOUZOVÉHO STAVU, tedy stavu právně zcela výjimečného, plně srovnatelného se stavem válečným a stavem ohrožení státu.

Za těchto okolností nelze uvažovat jinak než že se jedná o cílenou a promyšlenou sabotáž nejen základních pracovních povinností podezřelých pachatelek Křížkové a Lehmannové, ale i o sabotáž právního stavu a právního státu jako takového. Sabotáž bezesporu probíhá z nenávisti k plnění základních pracovních povinností, za něž jsou podezřelé královsky placeny z daní poplatníků.

Žádám tímto VSZ v Praze, aby – z pochopitelných možných důvodů vzájemné provázanosti a podjatosti – převzalo nad šetřením této závažné trestné činnosti na Okresním soudě v České Lípě osobní dohled a dozor – a následně aby mne o výsledku tohoto šetření průběžně, v zákonných lhůtách, jakožto právního zástupce hlavního poškozeného,  informovalo.                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Jiří Fiala

                                                                                                       ZPLNOMOCNĚNEC odborů SPRAVEDLNOST

 

 

 § 314 Sabotáž

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby

a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo

b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu,

bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

c) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo

d) zorganizuje-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

_________________

_________________

II.  Objednávka rozsudku předsedou soudu - a "vstřícná výpomoc" ze strany odvolacího senátu Městského soudu v Praze :  

 

 ______________

VSZ v Praze

Náměstí Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

                                                            T R E S T N Í    O Z N Á M E N Í

Trestný čin :          Poškozování cizích práv § 181, zneužití pravomoci úřední osoby - § 329, zločinné spolčení -  § 163

Podezřelá osoba(y) : Mgr. Karel Steiner, soudce OS P - 6 + členky senátu 35 Co Městského soudu v Praze  JUDr. Naděžda Zachystalová, Iva Zemanová a Renata Hertlová

Před OS pro Prahu 6 probíhá řízení, původně opatrovnické pod č.j. 39 P 44/98, dnes civilní pod č.j. 61 C 65/2018, o zrušení vyživovací povinnosti, ve kterém oznamovatel vystupuje jako zástupce účastníka řízení – otce nezletilé, dnes zletilé dcery.

Otec podal soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti ke zletilé dceři (pro neplnění základních podmínek ze strany dcery) – a soud mu v 1. stupni zcela vyhověl, když vydal rozsudek dne 18.3. 2019, ve kterém vyživovací povinnost na základě dokazování zrušil.

To ale zjevně neodpovídalo představám předsedy soudu Steinera, který se rozhodl otce pronásledovat a dokonce mu v posledních měsících zkušební lhůty proměnit trest podmíněně odložený na nepodmíněný a nařídil jeho výkon.

Do tohoto schématu mu pak vůbec nezapadal civilní rozsudek jeho vlastního soudu o tom, že dcera už několik let řádně neplní svoje povinnosti ohledně otce a ani řádně nestuduje, a tudíž ztrácí na výživné nárok.

Dcera se proti rozsudku odvolala, odvolací Městský soud  - a to senát 35 Co ve výše uvedeném složení - nařídil ve věci jednání, původně určené na den 11.2.

Až potud vcelku standardní způsob vývoje.

Den před nařízeným jednáním odvolacího soudu se situace najednou začala vyvíjet krajně nestandardním způsobem.

Předsedkyně senátu JUDr. Zachystalová mně, jako zástupci otce, zavolala telefonem, že se jednání – den před jeho konáním – ruší, neboť ve věci bude rozhodnuto neveřejně.

To se také následně stalo.

Když mi bylo zasláno – o měsíc později – usnesení, které odvolací senát vydal, bylo jednak vůči původnímu rozsudku zrušující, ale hlavně – bylo tak diletantsky odůvodněno, že už tehdy to vyvolalo značné pochybnosti o právní legalitě a legitimitě takového postupu, a samozřejmě i o erudici dotčených soudkyň – a konečně, také o tom, že pravděpodobně jednaly na něčí pokyn nebo objednávku. A té pak přizpůsobily svoje odůvodnění tomuto rozhodnutí, a protože ve hmotné stránce věci rozumné odůvodnění nebylo možné, tak si ho dodatečně upravily tak, aby jim vyhovovalo, bez ohledu na jeho zjevnou nezralost, ba neudržitelnost a směšnost.

Jako zástupce otce jsem věcné a právní vady tohoto rozhodnutí rozebral v „Označení důkazů“, k čemuž mě vyzval soud 1. stupně – a protože jsem považoval za důležité, aby se autorky rozebraného usnesení s námitkami rovněž seznámily, podal jsem toto usnesení i do podatelny MS v Praze – a to dne 6.4. (viz podací razítko).  Toto datum považuji za podstatné.

O cca 10 dnů později mi přišlo usnesení sp. zn. 41 T 31/2014 od soudce Steinera – o uložení pokuty, a to ve výši 25 tisíc korun (sama o sobě zcela nesmyslná, nepodložená - a hlavně naprosto nevymahatelná, ale to teď nechám stranou) – a to údajně v návaznosti na dopis soudci, kterým jsem – jak sám píše – podal soudu 18.11. 2019, tedy zhruba před půl rokem.

Je krajně zvláštní, aby soudce řešil dopis půl roku starý, který ho údajně urazil (oslovením „předsedo soudu“…) a vystavoval za něj pokuty po půl roce, pokud to ovšem není speciální sadistický psychopat, což by soudce být neměl.

Soudě podle psychologie zdravého jedince – a tedy i podle sebe – slovní urážky, ať už jakéhokoliv druhu, obvykle pouštím z hlavy do druhého dne, a kdybych měl řešit, co o mně kdo kde napsal před půl rokem, musel bych se zbláznit.

Daleko nápadnější a zajímavější je ale shoda a návaznost dat mezi podáním rozkladu usnesení senátu 35 Co MS v Praze – viz „Označení důkazů“ (dne 6.4. 2020) – a datem usnesení o uložení pokuty soudcem Steinerem – dne 9.4. 2020.

Tam už totiž přímá návaznost je zjevně snadno doložitelná a prokazatelná.

Tato časová následnost pak de facto činí z hypotézy o zločinném spolčení členek senátu 35 Co MS v Praze a soudce Steinera prakticky téměř doloženou jistotu.

Tvrdím tedy, že :

§  Soudce Steiner si s vysokou mírou pravděpodobnosti na poslední chvíli objednal rozsudek odvolacího soudu ve věci č.j. 35 Co 356/2019 – tedy to, jak má znít a zejména že má rušit předchozí rozhodnutí (jeho) soudu 1. stupně, a to proto, aby se tak zakryl jeho neudržitelný, sadistický postup v trestní věci 41 T 31/2014 o přeměně již vykonané podmínky na nepodmíněný trest (ve věci výživného !!!).

§  Členky odvolacího senátu 35 Co MS v Praze této objednávce cíleně vyhověly, byť za tím účelem musely zrušit již nařízené jednání den před jeho konáním a veřejně se ztrapnit směšným a neudržitelným odůvodněním svého věcně diletantského usnesení.

§  Rozklad tohoto usnesení, podaný jim dne 6.4., je natolik vytočil, že prostě žádaly odvetu vůči autorovi rozkladu, a protože na něj samy nemohly dosáhnout, požádaly o totéž Steinera.

§  Steiner jim rád vyhověl a udělil – vysokou a zcela neodůvodnitelnou - pokutu za půl roku starý dopis, který nejen že žádné urážlivé výroky neobsahoval, ale který mu hlavně půl roku vůbec nevadil.

§  Tím měli všichni čtyři za to, že jejich „důstojnost“ byla zachována a opovážlivost zástupce účastníka řízení nazvat věci pravým jménem ztrestána

Ve výše popsaném jednání a konání pak spatřuji, pokud se potvrdí a prokáže, jako že jiné vysvětlení fakticky nemá, dříve uvedené trestné činy, tedy především zasahování do nezávislosti soudu, zločinné spolčení (úředních osob !!) za účelem ovlivnění vydaného rozsudku nebo rozhodnutí   - a to vše ke škodě účastníků řízení nebo jejich zástupců, tedy třetích osob, a tedy i poškozování jejich práv.

Nemluvě o skutečnosti naprosté amorálnosti, mravní ubohosti a zvrhlosti všech na věci zúčastněných, s výkonem povolání soudce naprosto neslučitelných,  protože ti si evidentně zvykli na to, že justice jim má sloužit jako zájmový klub k bezpracnému obohacování se a k vyřizování si účtů s ostatní společností a nepohodlnými jedinci, kterým se to nebude líbit, případně kteří si dovolili požadovat zákonný postup v dokazování a rozsudky na základě důkazního řízení.

V provádění šetření především navrhuji, aby byli všichni čtyři podezřelí k věci vyslechnuti, a to zejména ohledně skutečností, zda se navzájem znají, případně odkdy, jak dlouho a hlavně, kdy spolu mluvili naposledy a o čem.

Následně doporučuji  vyžádat si výpisy z jejich telefonních hovorů, a to jak mobilních operátorů, tak také pevných linek z kanceláří obou soudů (Městského v Praze i OS P – 6) – a zjištěné skutečnosti vzájemně konfrontovat s podezřelými, i mezi sebou navzájem.

Po zajištění důkazů k výše popsanému jednání navrhuji těm, u kterých se to prokáže, sdělit obvinění a zahájit trestní stíhání.

O výsledku šetření a přijatých opatřeních si přeji být informován v zákonných lhůtách na níže uvedenou adresu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ing. Jiří Fiala 

 

_________________

_________________

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3252-co-dela-justice-v-dobe-koronavirove 

 

 

__________________

__________________

 Postoupení OSZ P - 10: 

 

 Už vidím, jak státní zástupkyně z OSZ P - 10, které denně chodí ke Steinerovu soudu a Steiner rozhoduje jejich kauzy, začnou vyšetřovat samotného Steinera, natož členky odvolacího senátu... 

A čí je to odpovědnost - že OSZ P - 10 automaticky nevyloučil ? 

No přece :  VSZ - a Lenky Bradáčové, koho jiného !! Věděli - a přesto konali, jak konali... 

Tedy bezcílně, do ztracena, tak, aby se nikdy nic nevyšetřilo... Jak je jejich obecným zvykem. Alespoň pokud jde o justici samotnou - a její masovou trestnou činnost. 

 

 

____________________

____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-30 15:50
Humanismus socialistické justice :

Případ Wonka vzkazuje: Lidský život tady má cenu jednoho laciného vysavače

nazory.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-30 15:51
Jak případ Romana Janouška ovlivňuje českou justici

respekt.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-30 16:46
Pachové stopy opět v kurzu. Jestli to vymyslel Hamáček, tak se nedivím. Jeho pach odpuzuje nejen psy.
Asi vyrostl ve špíně,
jejíž puch psi neodhalují vůbec, či jen nedůvěryhodně, líně,
stejně jako ruský šváb vzhlédl se v daleké Číně.
Bureš páchne zatuchlým smradem Stb a oblbne koblihou nejen psa, viz jeho vedoucí pozice ve vládě jedné strany.
Ač volíme každý jinou stranu,
výsledek je někde jinde,
nepodléhejme klamu.
Co mohou zjistit nenažraní psi svých nenažraných pánů?
Lukáš Nečesaný, Gilbert McCraee a další by mohli vyprávět.

V mé kauze bohužel psa nemohli použít. Ač se jednalo též o vykonstruované obvinění a vylízané, prochlastané palice šly ohledávat místo činu až za 5 dní, nemohly riskovat zjištění, že pes je chytřejší než oni.

Lidská blbost sahá někdy až do nebe,
lidi chraňte se před blbostí našich "vůdců",
spoléhejte sami na sebe. J.K.

ctidoma.cz/.../...

search.seznam.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-30 16:49
Soudruzi, chceme revizi. J.K.

novinky.cz/.../...
_____________

Mluvil jsem teď s McCraeem, říká, že Američani jsou přesvědčeni, že ten virus vyvinuli Číňané v laboratoři ve Wu-Chanu a že ho prostřednictvím agentů dopravili do Evropy a Ameriky.

A že budou chtít po Číně odškodnění.

V Americe už zhruba 100 tisíc mrtvých - to se pomalu blíží číslu válečných obětí...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-30 16:50
Prapor se mění na pluk :

www.armadninoviny.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-30 20:15
TO na soudkyni :

Také jsem podával na JUDr. Krauseovou z P-8. Byla vytěžena orgánem PČR v Hybernské, věc odložena. Bába užívala titul neoprávněně a škodila kudy chodila. Šedovlasou paní inženýrku z MPSV která s námi chodila na soudy poslala do Bohnic. Bábu zaštitoval manžel z postu předsedy KS na Smíchově Emil Krause, a na 8 předseda Sváček. O.
__________

Mně se přitom nejvíc líbí ta geniální zdůvodnění takového rozhodnutí : Orgán nedospěl k závěru, že byl spáchán trestný čin... Proč nedospěl, na základě čeho - když všechno svědčí pro opak - to už ani slovo.

Zato já jsem už dávno naopak DOSPĚL k závěru, že je to jedna velká zločinecká, vzájemně se kryjící banda - a že kdyby byla tato banda objektivně a důkladně vyšetřena co do trestné činnosti a její zločiny rozkryty, tak na těch soudech nezůstane nit suchá, všichni se přesunou do Ostrova nebo do Kynšperka, odkud nevylezou příštích 15 let - a až vylezou, tak budou mít trestní rejstříky tak plný, že to bude připomínat seznamy padlých z 1. světové války...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-01 17:26
Pražská policie zakládá tým na potírání terorismu a nenávisti na internetu, posílí i mordparta

denikn.cz/.../...
0 # Tomáš Jadlovský 2020-05-02 11:21
Ženy, které se snaží vyloučit otce z výchovy svých dětí, jsou podle vědců srovnatelné s primáty.

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-02 11:39
České zákony nejsou vůbec připravené na mimořádné situace, stěžují si někteří soudci

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-02 15:21
Polsko se zbavilo hlavní komunistické struktury v justici :
________

Předsedkyně polského nejvyššího soudu končí. „Nepodařilo se mi zastavit ničení právního státu,“ říká

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
____________

Samozřejmě.
Připomínal jsem už několikrát v minulosti, že její funkční období skončilo 30. dubna.

V archivu K 213 je jeden můj starý příspěvek o profilu Gersdorfové.

Bývalá komunistka, do stavu soudců jmenovaná samozřejmě státní radou komunistické PLR. Domáhala se do poslední chvíle, aby jejím nástupcem se stal soudce NS Iwulski, jehož potvrzení nepřipadá v úvahu, a to nejen pro jeho kariéru, nastartovanou rovněž státní radou PLR, nýbrž že jde o agenta tajné služby, jejž československou analogií byla VKR.

Novým předsedou prozatímním je profesor Zaradkiewicz, jmenován prezidentem. Prof Zaradkiewicz mj. je autorem "seznamu Zaradkiewicze", obsahujícím komunistické soudce a prokurátory. Avšak o novém definitivním předsedovi bude rozhodováno - je pět kandidátů.

Polsko dnes žije konfliktem mezi pravicí a tzv. "opozicí", která chce za každou cenu zrušit prezidentské volby stanovené dávno před vypuknutím koronaviru na 10. května. To je za týden. Zřejmě se posunou o dva týdny, protože padlo rozhodnutí, aby se z důvodů epidemiologického ohrožení konaly korespondenčně, a nutností bude dokončit technické zabezpečení - tedy nejen distribuce a sběr kandidátek, ale hlavně ochranu pracovníků.

"Opozice" a levicově liberální zahraničí chtějí volby za dva roky, ale tak, že nebude smět kandidovat prezident Duda.

Přišli s demagogií, že volebními lístky se bude roznášet koronavirus - nedávno ovšem stejnou metodu z důvodu koronaviru realizovali Bavoři v zemských volbách a Švýcaři, kde je epidemiologická situace v poměru k počtu obyvatel horší než v Polsku nebo v ČR.

Ten požadavek odsunout volby o dva roky a bez Dudy, je průhledný: Průzkumy ukazují, že nyní by vyhrál prezident Duda znovuzvolení hned v prvním kole, a lze připustit, že ruské a čínské tajné služby odepsaly bývalého premiéra Tuska.

Ten vyzval v televizi TVN předevčírem Poláky, aby bojkotovali volby, mimochodem to byl projev velmi primitivní, plný zášti frustrovaného politika, jenž definitivně prohrál v národě, a na předsedu Evropské Rady byl kandidován merkelovským Německem, Polsko hlasovalo proti.

Ten projev jsem osobně sledoval. Cíl? Za dva roky postavit nějakého kandidáta na polského prezidenta - vlivového agenta Rusů, u něhož kulturnost vystupování i vzdělání budou souměřitelné s vystupováním a vzděláním prezidenta Dudy.

Neboť dnešní Dudovi protikandidáti jsou zkompromitováni nejen svou minulostí, ale především výrazně už svým zjevem - a také veřejným projevem, jenž v některých momentech konverguje k úrovni "slavných" Jakešových projevů na Červeném Hrádku či o farmě na bojlery, a krom napadání současné vlády nejsou schopni představit ani koherentní program, ani aspoň demagogické, avšak na první pohled krásně lidskému uchu znějící sliby - a proto nemají proti prezidentovi Dudovi šanci.

Připomeňme, že prezident Duda je prvním polským prezidentem, jenž nevyšel ze zázemí komunistických tajných služeb: WaŁęsa je jejich kompromitovaný agent, připravovaný na svou úlohu od r.1979, Kwaśnieski vystudoval MGIMO, (Moskovskij Gosudarstvěnnyj Institut Měždunarodnych Otnošénij, což je učebna KGB), Komorowski po atentátu na prezidentské letadlo ve Smolensku 10. dubna 2010 - Pokud Rusové organizují vraždu prezidenta, je jejich stabilním kánonem, že tak činí jedině a výlučně v případě, že mají na to místo svého člověka. A tím se Komorowski ukázal...

Tedy: Dnes téma volby a koronavirus jsou hlavními tématy polské scény, a pokud jde o NS: Celková odezva medií a komentátorů je krátká:

Konečně máme pokoj!

Doslova a do písmene tak sdělováno v mediích.

A dnes, druhého května, je den polské vlajky, a zítra den Ústavy.

3. května 1791 byla schválena Ústava, kterou se Polsko stalo konstituční monarchií - byla to první moderní Ústava v Evropě, a druhá Ústava po Ústavě USA na světě ve formě, v jakých Ústavy známe dodnes. ¨¨¨

Samozřejmě, že největší alarm proti polskému soudnictví za EK rozehrává Jourová. To je téma, kterému třeba věnovat zvláštní pozornost.

Freeeurope
______________


Jednoznačně : polská vláda nepřijme diktát EU, EK a Jourové....to se bude ještě vyjadřovat po svátcích.

Letos je 3. května v neděli, jinak je to v Polsku dlouhý prodloužený víkend, kdy se Varšava vylidní ...hodně do hor, nebo na zájezdy (pamatuji Prahu plnou polských autokarů). Trochu uvolnili teď omezení pohybu - můžeme do parků, lesů...jinak musíme nosit hadrové náhubky. ...

Dnes už bývalá předsedkyně NS, dříve aktivní komunistka Gersdorfová, a další, vedli veřejné demonstrace útočící na vládu, feministické demonstrace atp., a otevřeně vystupovala i v mediích s levicovou opozicí...

To samozřejmě byli - dle EU - ti "zástupci nezávislosti a nestrannosti".

Celkově atmosféru dnes lze charakterizovat "máme od Gersdorfové pokoj".

Samozřejmě, že neznalému českému publiku ji budou česká media i levicová i rádoby pravicová (havlovská) představovat jako bojovnici za demokracii.

Polským představitelům se dostalo informací (aspoň doufám) o estébáckém zázemí Jourové, což mohou užít ve spojitosti s "Otevřeným dialogem".

U kategorie "agent" nebo "důvěrník" má ještě člen rodiny možnost tvrdit, že o tom nevěděl(a). Jenže u kategorie "držitel propůjčeného bytu" už nemůže zapřít nic, protože u této kategorie je prověřována celá rodina, musí o tom vědět.

Viz směrnice komunistického ministerstva vnitra:

www.totalita.cz/stb/stb_sl_mkb.php
_________
Jistě : Estébácký konspirační byt nesvěřili kdejakému ňoumovi, aby si tam vodil milenky...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-03 12:01
K prispevku pana Freeeurope:

Velmi dobry postreh a to prave v souvislosti s Rozdilnym pristupem EU (Jourova) k - dvema postkomunistickym zemim (CR, Polsko) s podobnymi problemy v justici, ale s odlisnym zpusobem napravy.
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-02 15:33
Zrušení trestu smrti slaví 30 let, přišlo s pádem komunistického režimu

idnes.cz/.../...

Diskutéři pod článkem volají po obnovení tohoto trestu v Česku (se součansou českou justicí!).

www.idnes.cz/.../diskuse
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-02 15:35
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-02 15:36
(Babišův) Salám přišel o značku kvality :

Co můžeme čekat od estébáka Bureše? A jak by asi dopadla jeho předvolební kobliha? J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-02 18:37
S neduhem si se minul v čase . O.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-04 09:31
Zákaz měl vysloven do 1.5. ...???
Tak to bych se tedy šel soudit, že už bylo po zákazu.

Protože jestli ho chytli 1.5. - a zákaz měl DO 1.5. - tak měl po zákazu, a ne že mu chybělo několik hodin...

To by tam muselo stát výslovně : Do 1.5. VČETNĚ...

___________

„Zákaz měl vysloven do 1. 5. 2020, stačilo tak několik hodin počkat,“ zmínil mluvčí policie Jiří Matzner.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-05 10:09
Soukroma cinnost versus paraziti :


Další ze statisíců příkladů naprosté nelegitimnosti veškeré státní moci, která se chová jako zločinecká organizace ...

novinky.cz/.../...

"stěžovatelka před českými soudy již 13 let domáhá náhrady škody na zdraví včetně nákladů na péči"

V soukromém sektoru by tací soudci již dávno žmoulali vyžebraný rohlík na ulici a nikdo by je nezaměstnal....
Ve státním sektoru nejenom že dostávají 200 tisíc měsíčně, ale je možné, že se případem bude za dalších 13 let ústavní soud opět za královské platy a poplatky zabývat pokud se toho stěžovatelka vůbec dožije zatímco soudní panstvo si vybere do daňových poplatníků další stamilióny za to flákání a nezákonné rozhodování....
K čemu ustanovení, které říká, že řízení musí být oc nejrychlejší a že je soudce vázán zákonem ...
Přitom řešení je tak snadné a primintní, že snad ani primintivnější být nemůže .... náklady jakéhokoliv řízení nesmí přesáhnout vymáhanou částku a to včetně nákladů přeražených advokátů...řízení trestní nesmí být delší než 1/10 maximálního trestu odnětí svobody a to už od prvotního sdělení podezření .... řízení před soudem jednoho ze stupňů soudní soustavy nesmí v souhrnu přesáhnout 6 měsíců.... nedodržení lhůt soudcem, policajtem nebo prokurátorem bude pokutováno od 10 000 000 korun a proplacení všech nákladů onoho řízení ve zvlášť závažných případech zabavení veškerého majetku soudce prokurátora a policajtů a 10 let vězení k tomu .... a jako zázrakem to najednou půjde .... k tomu samozřejmě je třeba také doplnit trestní zákoník o trestný čin pořekrucování práva a zneužití pravomocí rozšířit o lhaní v úředním dokumentu či účelové zamlčování skutečností a argumentů protistrany policajtem, prokurátorem nebo soudcem či jakýmkoliv úředníkem s 20 letou sazbou....
LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-05 11:28
Už třetí ruský doktor vypadl z okna poté, co kritizoval podmínky práce za koronaviru

www.forum24.cz/.../

Nemocnice jako ohniska nákazy v Rusku. Lékaři mají zákaz podstoupit testy, o pacienty pečují i ti s covid-19

irozhlas.cz/.../...

Pokud nás nezabije virus, bude to vyčerpání, stěžují si ruští záchranáři. Systém kolabuje

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.