Mečící kretén vydal usnesení, kterým popřel dřívější rozhodnutí téhož soudu.

Máte na jednu věc dvě zcela rozdílná rozhodnutí téhož soudu ? Tak to právě máme v ruce my od mečícího kreténa městského soudu JUDr. Aleše Šťastného.

První rozhodnutí:

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/prvni_1.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/prvni_2.jpg


A druhé ve stejné věci, ale naprosto jiné rozhodnutí. Že by takový strach soudců z předsedy K 213?!!!

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/druhe_1.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/druhe_2.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/druhe_3.jpg


____________________________
Koncept ústavní stížnosti, podané v této věci :

Ústavnímu soudu v Brně

Joštova ul, Brno

 

 

 

ÚSTAVNÍ STÍŽNOST

 

Podávám tímto stížnost a podnět ústavnímu soudu ke zrušení usnesení Městského soudu v Praze č.j. 1 Nc 634/09 a ke sjednocení judikatury, neboť je zcela vyloučeno, aby jeden soud vydával bez zjevné příčiny zcela protichůdná rozhodnutí a vytvářel tak právní anarchii a nejistotu.

 

Krom toho je velmi sporné, jestli jeden soud může bez zjevného důvodu změnit nebo zrušit svá dřívější rozhodnutí, která ve stejném stupni pravomocně vydal. Takový postup soudu zcela jistě svědčí o naprostém právním rozkladu a anarchii.

 

Jestliže dne 1. srpna 2006 bylo vydáno městským soudem pravomocné usnesení o vyloučení celého Obvodního soudu pro Prahu 9 (č.j. 1 Nc 542/2006), není logicky možné, aby tentýž městský soud bez jakékoliv změny okolností vydal o tři roky později jiné rozhodnutí (1 Nc 634/09), kterým předchozí rozhodnutí ruší a zásadním způsobem mění.

 

Dále je evidentní, a to vzhledem k probíhajícímu konfliktu s vedením Městského soudu v Praze (viz č.j. 3 T 125/2008 u OS P-2, ve kterém byl stěžovatel pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu za pohrdání soudem), že ani soudce Městského soudu v Praze neměl ve věci co rozhodovat, neboť je ve věci sám podjatý, neboť dle ustálené judikatury má-li účastník řízení konflikt byť s jediným soudcem daného soudu, natož pokud tento konflikt byl předmětem trestního stíhání, je důvod pochybovat o nepodjatosti všech soudců daného soudu a věc má vyřídit soud jiný.

 

 

Napadené usnesení odporuje zdravému rozumu i v některých dalších bodech, neboť například pokud byl vyloučen soudce Malý, zatímco předseda soudu Rudý vyloučen nebyl, ačkoliv konflikty s ním dosáhly daleko vyššího stadia nežli s místopředsedou Malým a jestliže jsou zmiňovány články na internetu jako důvod vyloučení soudkyň Tondrové a Svobodové, pak je snadno prokazatelnou skutečností, že daleko větší množství článků daleko ostřejší povahy je směřováno právě vůči osobě JUDr. Rudého coby exponentu komunistického režimu v justici, kdy tyto jednoznačně vyzývají k odklizení a odstranění této komunistické vykopávky, Rudý se dále účastnil coby poškozený trestního řízení proti stěžovateli, kde vypovídal v jeho neprospěch a hlavně – nese osobní zodpovědnost za hrubé porušování základních lidských práv žalobce konstatované rozhodnutím ESLP č.j. 26 141/03 ze dne 18. července 2006 – což byl také bezprostřední důvod k vyloučení všech soudců Obvodního soudu pro Prahu 9.

 

Totéž pak platí pro osobu soudce Slunečka, který kupodivu není vyloučen, ač je prokazatelně osobně zodpovědný za dvojí zjevně nezákonnou a nesmyslnou vazbu stěžovatele, kterou stát musel vysokou částkou odškodnit a sám v červenci 2006 prohlásil, že se cítí být podjatým vůči p. Ing. Jiřímu Fialovi. I kdyby toho prohlášení nebylo, pak někoho dvakrát po sobě bezdůvodně uvěznit, je samo o sobě důvodem natolik silným a nezpochybnitelným, že o podjatosti tohoto soudce nemůže mít nejmenších pochyb ten, kdo má alespoň základní právní povědomí a je dosud schopen logicky myslet.

 

Konečně, námitka neplatnosti napadeného usnesení proto, že městský soud nemá již ve věci co rozhodovat, se vztahuje nejen k výše zmíněnému konfliktu s vedením Městského soudu v Praze, nýbrž – a to zejména – k osobě soudce JUDr. Aleše Šťastného samotného, který je v článku sepsaném stěžovatelem označen na základě vlastních stěžovatelových zkušeností za mečícího kreténa na městském soudě (viz : http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=348).

 

 

Ústavní soud je současně žádán, aby se jasně vyjádřil k tomu, zda může být nestranným a objektivním soud, jehož kompletní vedení (předseda Sváček a místopředsedové Horký a Vejnar) jsou účastníky trestního řízení vedeného proti stěžovateli, ve kterém byl stěžovatel pravomocně odsouzen za pohrdání soudem ke dvěma měsícům nepodmíněně, jestliže je mimo jakoukoliv diskusi, že všichni soudci Městského soudu v Praze jsou jmenovanému vedení podřízeni, to rozhoduje o jejich odměnách, přidělení práce, služebním postupu a pracovním zařazení .

 

Závěrem se ústavnímu soudu navrhuje, aby vydal následující

 

n á l e z :

 

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 1 Nc 634/09 ze dne 29. dubna 2009 se ruší.

 

 

Za stěžovatele Ing. Jiřího Fialu

 

 

 

Mgr. Jan Kutěj,

advokát, v plné moci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 29. května 2009