V ČR vznikla alternativní justice.

 

            ALTERNATIVNÍ JUSTICE ČR

 Revize případu dětí Fialových, původně vedeného pod č.j. 41 P 74/2000 u OS Praha 9.

Na základě  žádosti Žadatele, jakož i při vědomí odpovědnosti za dodržování mezinárodních závazků České republiky, provádí sdružení nezávislých právníků   r e v i z i   případu dětí Fialových, neboť oficiální justice českého státu v tomto ohledu zcela selhala.

 Podle předložených materiálů, výtahů ze spisu a osobní výpovědi otce nezletilých má AJ ČR za nezvratně prokázané následující skutečnosti

-         Matka dětí sepsala a podepsala  smlouvy nutné k rozvodu manželství, potvrzené notářem dne 31.3. 2000,  se zjevně podvodným úmyslem je nikdy neplnit, což konečně sama – a to i písemně – přiznává.

 

-         Tato skutečnost je pro každého člověka se základním právním povědomím natolik závažnou, že sama o sobě evokuje otázku o vhodnosti výchovného prostředí u osoby, která se veřejně přiznává k podvodu jako k běžnému prostředku svého jednání za účelem dosažení stanoveného cíle.

-         Oficiální justice na tuto skutečnost nikterak nereagovala, ač to bylo její bezprostřední povinností a spolu se skutečností, že matka dětí pochází z fanatické komunistické rodiny, zatímco otec se může vykázat dlouholetou demokratickou tradicí nejen své rodiny, ale i svou vlastní, máme za splněné podmínky pro rozhodnutí o výchovném prostředí ve prospěch otce při přiměřené úpravě styku nezletilých s jejich matkou.

Sabotáže matky při předávání dětí se začaly bezprostředně projevovat ihned po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, tedy v září r. 2000.

Matka se dostavila dne 5. 10. 2000 do Domu dětí, ač v tyto hodiny měl otec upraven styk se synem, a působila proti poklidnému styku otce se synem Martinem tak, že tento měl z toho psychickou újmu.

            Usnesení :

Matce se ukládá pořádková pokuta ve výši 5.000,- Kč.

Odůvodnění :

Důvodem uložené pokuty je pokus matky Mgr. Martiny Fialové  o zmaření styku se synem Martinem dne 5. října r. 2000.

Následně matka zmařila styk nezletilých dětí s otcem o víkendu 27. – 29. října 2000, kdy děti bez vědomí a svolení otce odjely na skautský výlet.

            Usnesení :

Matce se ukládá pořádková pokuta ve výši 10.000,- Kč.

Odůvodnění :

Důvodem uložené pokuty je zmaření styku ze strany matky Mgr. Martiny Fialové    se syny Tomášem a  Martinem dne 27. října r. 2000.

Matka dále – dle policejního zápisu – svévolně zmařila předání obou dětí na vánoční svátky, a to dne 22. prosince 2000.

            Usnesení :

Matce se ukládá pořádková pokuta ve výši 50.000,- Kč.  

            Odůvodnění :

Důvodem uložení pokuty matce Mgr. Martině Fialové je zmaření předání synů Tomáše a Martina jejich otci na vánoční svátky, a to dne 22. prosince 2000.   

Vyčerpáním tří pořádkových pokut, které zjevně nevedly k ukáznění pokutované matky a k zajištění respektování sjednané úmluvy s otcem o podílu na výchově dětí, má AJ ČR podmínky pro nařízení změny výchovy za splněné.

V tomto ohledu je proto třeba nahlížet na návrh otce ze dne 29. prosince 2000 na změnu výchovy u obou nezletilých jako na návrh plně se opírající o platný  Zákon o rodině a jsoucí plně v souladu se zájmy nezletilých, pro který byly splněny všechny podmínky zákonem vyžadované (na matku nepůsobily mírnější prostředky a prokázala, že maření styku dětí s otcem je pro ni prioritou i za cenu psychického týrání dětí, jejichž styk s otcem a jeho výchovné působení na ně  byly přitom v jejich nejvlastnějším zájmu).

Na základě výše uvedených poznatků dospěla AJ ČR k tomuto rozhodnutí :

            Usnesení :

Předběžné opatření nařízené Obvodním soudem pro Prahu 9 ze dne 14.2. 2001 se   r u š í .

            Namísto něj se ke stejnému datu vydává následující

                                   P ř e d b ě ž n é   o p a t ř e n í :

1)      Nezletilý Tomáš (nar. 1.10. 1989) a nezletilý Martin (nar. 27.7. 1992) se předávají  do péče svému otci.

2)      Bydlištěm nezletilých bude nadále bydliště jejich otce na adrese Košík č. 91.

3)      Matce se upravuje styk s nezletilými Tomášem a Martinem na každý sudý víkend, a to od pátku 16 hodin do neděle 17 hodin. Místem předání a převzetí dětí bude místo jejich trvalého bydliště.

4)      Matka je povinna si oba nezletilé ve stanovený termín v místě bydliště otce převzít a otec je povinen oba nezletilé na styk s matkou řádně připravit a matce je v určený termín v místě svého bydliště  předat.

5)      Matce se stanoví vyživovací povinnost k oběma nezletilým, a to ve výši 5.000,- Kč na nezletilého Tomáše Fialu a 3.000,- Kč na nezletilého Martina Fialu, splatné k rukám a podle dispozic otce , a to vždy nejpozději k 15. dni běžného měsíce.

6)      Otci soud výživné nestanoví.

Odůvodnění :

Při stanovení výše vyživovací povinnosti matce soud přihlédl zejména ke skutečnosti, že veškeré dluhy ze společného vlastnictví převzal otec a že tudíž matka kromě svých osobních potřeb nic ze společných výdajů neplatí. Otec plní svou vyživovací povinnost osobní péčí, proto se mu výživné nestanoví.

 Dále se přijímá toto usnesení :

Rozsudek OS P-9 ze dne 25.6. 2002 s e v plném rozsahu   r u š í .

Namísto něj se ke stejnému datu vydává tento

                             r o z s u d e k :

1)      Nezletilý Tomáš (nar. 1.10. 1989) a nezletilý Martin (nar. 27.7. 1992) Fialovi se předávají do péče svému otci.

2)      Bydlištěm nezletilých bude nadále bydliště jejich otce na adrese Košík č. 91.

3)      Matce se upravuje styk s nezletilými Tomášem a Martinem na každý sudý víkend, a to od pátku 16 hodin do neděle 17 hodin. Místem předání a převzetí dětí bude místo jejich trvalého bydliště.

4)      Matka je povinna si oba nezletilé ve stanovený termín v místě bydliště otce převzít a otec je povinen oba nezletilé na styk s matkou řádně připravit a matce je v určený termín v místě svého bydliště  předat.

5)      Matce se stanoví vyživovací povinnost k oběma nezletilým, a to ve  výši 5.000,- Kč na nezletilého Tomáše Fialu a 3.000,- Kč na nezletilého Martina Fialu, splatné k rukám a podle dispozic otce , a to vždy nejpozději k 15. dni běžného měsíce.

6)      Otci soud výživné nestanoví.

Odůvodnění :

Při stanovení výše vyživovací povinnosti matce soud přihlédl zejména ke skutečnosti, že veškeré dluhy ze společného vlastnictví převzal otec a že tudíž matka kromě svých osobních potřeb nic ze společných výdajů neplatí. Otec plní svou vyživovací povinnost osobní péčí, proto se mu výživné nestanoví.

Dále :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2003  pozbývá na smyslu, a proto   se   r u š í .

Ke stejnému datu Městský soud v Praze potvrzuje, že případné odvolání matky proti rozsudku OS P-9 ze dne 25. června 2002  se    z a m í t á .

Nad rámec revize AJ ČR konstatuje, že toto odvolací jednání městského soudu (dne 26. listopadu 2003) bylo poslední šancí, jak civilizovaným způsobem a bez přílišného zatížení psychiky nezletilých rozhodnout o změně výchovného prostředí  (pokud by tak nebylo učiněno již dříve) a že zejména tento senát promarnil nemalou šanci nezletilých na šťastné dětství a zdravý rozvoj v péči svého otce.

S ohledem na události, které nastaly po vynesení rozsudku městského soudu ze dne 26. listopadu 2003, kdy otec odejel s nezletilým Tomášem na víkend, načež skončil ve vazební věznici Ruzyně za údajný únos a kdy matka prokázala slepou nenávist k otci bez ohledu na zdraví vlastních dětí, vydává OS P-9 dne 20. ledna 2004 toto

                        p ř e d b ě ž n é     o p a t ř e n í :

Matce se zakazuje styk s nezletilými syny Tomášem a Martinem Fialovými.

            Odůvodnění :

Matka zinscenováním trestního stíhání otce pro údajný únos syna Tomáše zapříčinila jednak společenskou dehonestaci otce před jeho synem, ale i před širokou veřejností a dále – a to zejména – způsobila staršímu synovi Tomášovi šok v důsledku celostátního pátrání, zadržení policií, dlouhého pobytu v policejních služebnách a zejména pak stresovým a zcela bezdůvodným převozem syna Tomáše v pozdních nočních hodinách na velkou vzdálenost. Bezdůvodným uvězněním otce byla způsobena nevratná společenská újma nejen otci, ale především jeho nezletilým dětem. Soud má za to, že za těchto okolností se matka nemůže nadále na výchově svých dětí podílet.

Dále :

Rozsudek OS P-9  ze dne 30. března 2004 pozbývá smyslu, a proto

                                   s e   r u š í .

Namísto něj se vydává následující 

                                   r o z s u d e k :

Matce se zakazuje styk s nezletilými syny Tomášem a Martinem Fialovými.

            Odůvodnění :

Matka zinscenováním trestního stíhání otce pro údajný únos syna Tomáše zapříčinila jednak společenskou dehonestaci otce před jeho synem, ale i před širokou veřejností a dále – a to zejména – způsobila staršímu synovi Tomášovi šok v důsledku celostátního pátrání, zadržení policií, dlouhého pobytu v policejních služebnách a zejména pak stresovým a zcela bezdůvodným převozem syna Tomáše v pozdních nočních hodinách na velkou vzdálenost. Bezdůvodným uvězněním otce byla způsobena nevratná společenská újma nejen otci, ale především jeho nezletilým dětem. Soud má za to, že za těchto okolností se matka nemůže nadále na výchově svých dětí podílet.

Dále :

Všechna další usnesení a rozsudky vydaná z věci pro podjatost vyloučenou soudkyní Mgr. Lenkou Kloudovou

                                   s e   r u š í .

Všechna další usnesení a rozsudky vydaná z věci pro podjatost vyloučenou soudkyní JUDr. Helenou Svobodovou

                                   s e  r u š í .

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu  2004  pozbývá smyslu, a proto

                                   s e   r u š í .

Případné odvolání matky proti rozsudku o zákazu styku s nezletilými

                                   s e   z a m í t á .

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. října 2005 pozbývá smyslu, a proto

                                   s e   r u š í .

Rozsudek OS P-1 č.j. 32 P 64/2006 ze dne 26. června 2007 pozbývá smyslu, a proto

                                   s e   r u š í .

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. března 2008   s e   jako akt odporující právnímu názoru nadřízeného mezinárodního soudu

                                      r u š í .

                                                           II.

Dále – jako přímý důsledek četných pochybení při vyřizování případu dětí Fialových - považuje AJ ČR za nezbytné navrhnout zahájení   k á r n é h o   ř í z e n í   s následujícími soudci a soudkyněmi :

AJ ČR navrhuje zahájit kárné řízení se soudkyní OS P – 9 Mgr. Kamilou Horkou pro porušování povinností při vyřizování opatrovnické kauzy  s cílem ukončit její působení ve funkci  soudkyně.

AJ ČR navrhuje zahájit kárné řízení se soudkyní OS P – 9 JUDr. Janou Tondrovou pro porušování povinností při vyřizování opatrovnické kauzy a pro úmyslnou ztrátu spisu  s cílem ukončit její působení ve funkci soudkyně.

AJ ČR navrhuje zahájit kárné řízení se soudkyní OS P – 9 Mgr. Lenkou Kloudovou  pro porušování povinností při vyřizování opatrovnické kauzy  s cílem ukončit její působení ve funkci  soudkyně.

AJ ČR navrhuje zahájit kárné řízení se soudkyní OS P – 9 JUDr. Helenou Svobodovou pro porušování povinností při vyřizování opatrovnické kauzy  s cílem ukončit její působení ve funkci  soudkyně.

AJ ČR dále navrhuje zahájit kárné řízení s těmito soudci a soudkyněmi Městského soudu v Praze :

                           Rozsudek ze dne 26. listopadu 2003 : JUDr. Ivana Hasalová, Mgr. Jiřina Jislová a JUDr. Jan Klášterka.

                           Rozsudek ze dne 24. listopadu 2004 : JUDr. Čestmír Slaný, JUDr. Blanka Slezáková a JUDr. Olga Petrová.

                           Rozsudek ze dne 4. října 2005 : JUDr. Ivo Veselka, JUDr. Olga Bokotejová, JUDr. Eva Sedláčková.

                           Rozsudek ze dne 11. března 2008 : JUDr. Helena Lišková,  JUDr. Hana Čvančarová a JUDr. Blanka Chvostová.

Výše uvedení soudci v praxi prokázali, že nemají žádnou kvalifikaci pro vyřizování opatrovnických kauz a že je tedy nemohou nadále vyřizovat. Poslední senát se pak navíc odmítnul řídit názorem nadřízeného mezinárodního soudu, což lze označit za velmi vážné pochybení.

AJ ČR dále navrhuje předat soudkyně Mgr. Lenku Kloudovou a JUDr. Janu Tondrovou k trestnímu stíhání pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele a křivé svědecké výpovědi proti otci dětí, u soudkyně Kloudové navíc pro důvodné podezření z trestného činu zločinného spolčení.

AJ ČR dále navrhuje předat soudní znalce Doc.MUDr. Pavla Pavlovského, CSc., MUDr. Danu Janotovou, PhDr. Josefa Pavláta a MUDr. Ilju Žukova CSc. ke trestnímu stíhání pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů vystavení nepravdivého znaleckého posudku, křivé výpovědi a zločinného spolčení za účelem získání neoprávněného majetkového prospěchu .

Vzhledem ke skutečnosti, že usnesení, vydaná podjatou a vyloučenou soudkyní Mgr. Lenkou Kloudovou, byla zrušena již výše (tedy i usnesení o přiznání odměny za vypracování znaleckého posudku a usnesení o přiznání znalečného), doporučuje AJ ČR ministerstvu spravedlnosti, aby se obrátilo na Univerzitu Karlovu se žádostí o vrácení neoprávněného majetkového prospěchu vzniklého vystavením nepravdivého znaleckého posudku ze dne 30. listopadu 2004 a bezcenným svědectvím znalců u soudu dne 5. dubna 2005, kde si nedokázali obhájit nic ze svých závěrů. Výše tohoto neoprávněného majetkového prospěchu činí  : Podle usnesení OS P-9 ze dne 24.2. 2005 celkem 144.480,- Kč a podle usnesení OS P-9 ze dne 5.4. 2005 11.200,- Kč, dohromady tedy 155.680,- Kč.

Pokud by MSP se svou žádostí o vrácení neoprávněného majetkového prospěchu neuspělo a případně neuspělo ani s žalobou na Univerzitu Karlovu, bude nutno věc řešit jako škodu vzniklou nesprávným úředním rozhodnutím, za které nese plnou odpovědnost soudkyně Mgr. Lenka Kloudová, po níž by také mělo MSP chtít úhradu škody v plné výši.

AJ ČR dále vyzývá ministra spravedlnosti, aby s okamžitou platností pozastavil činnost soudních znalců Doc.MUDr. Pavla Pavlovského, CSc., MUDr. Dany Janotové, PhDr. Josefa Pavláta a MUDr. Ilji Žukova CSc. , odebral jim doložku soudních znalců a následně podal návrh příslušnému krajskému soudu na výmaz těchto soudních znalců ze seznamu znalců.

AJ ČR dále navrhuje ministrovi spravedlnosti zahájit kroky vedoucí k neprodlenému odvolání z funkce předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Jana Sváčka, který za výše popsaný vývoj a skutkový stav nese plnou odpovědnost a přes četná upozornění neudělal nic pro nápravu věcí, zejména pak pro vzdělávání soudců městského, ale i obvodních soudů, vyřizujících opatrovnické kauzy a zavinil tak jejich téměř totální negramotnost v této oblasti.

Judr. Jan Sváček dále na jemu podřízených soudech žádným způsobem nezajistil realizaci vládního usnesení č. 1108 ze dne 10. listopadu 2004 o boji proti syndromu zavrženého rodiče.

AJ ČR dále vyzývá oficiální justici, aby se otci dětí Ing. Jiřímu Fialovi veřejně omluvila za utrpěná příkoří, zejména pak za dvojí bezdůvodné uvěznění a za nemožnost vychovávat vlastní děti, stejně jako aby se omluvila dětem Fialovým za zničené dětství, oddělené od jejich otce.

AJ ČR dále konstatuje, že otec dětí má zajisté nárok na spravedlivé zadostiučinění a přiměřené odškodnění utrpěných křivd a škod, zejména pak těch morálních.

AJ ČR dále konstatuje, že na trestní stíhání, vedená proti otci dětí podle § 213, je třeba pohlížet, jako kdyby nikdy nebyla zahájena, protože k nim odpadl jakýkoliv důvod.

AJ ČR dále konstatuje, že na trestní stíhání, vedená proti otci dětí pro údajné ublížení na zdraví matce dětí a pro útoky na státní orgán a veřejného činitele,  je třeba pohlížet, jako kdyby nikdy nebyla zahájena, neboť byla vyvolána protiprávním jednáním příslušných veřejných činitelů, matky dětí či celých státních úřadů a jednání odsouzeného představovalo pouze přiměřenou a pochopitelnou reakci na tyto podněty. U tzv. ublížení na zdraví matce nelze navíc přehlédnout skutečnost, že rozsudek byl vynesen v rozporu s důkazním řízením, které prokázalo, že matka žádnou újmu na zdraví neutrpěla.

AJ ČR dále konstatuje, že není kompetentní k posouzení dalších námitek či podnětů ze strany  Žadatele.

 

Závěrem AJ ČR vyslovuje svůj neutuchající údiv nad celým dosavadním způsobem vyřizování opatrovnické kauzy dětí Fialových, který znamená obrácení základních právních principů naruby, programové krytí trestné činnosti matky dětí státními orgány, naopak vyrábění neexistující trestné činnosti u otce dětí a jasný signál nezletilým dětem , že podvod a lež jsou způsoby, které oficiální justice plně podporuje a že naopak s poctivostí a respektováním platných zákonů i ve věci vydaných rozsudků nelze v našem právním prostředí nikam dojít.

AJ ČR tyto praktiky zásadně odsuzuje a hluboce se od nich distancuje a upozorňuje oficiální justici, že takto lze dospět jedině k naprostému právnímu, ale i morálnímu rozkladu.

       Alternativní Justice ČR 

 sdružení nezávislých právníků  ČR