Historik, když bez duše...

je jako zedník bez malty, lékař bez uzdravených, anebo soudce bez vůle hledat spravedlnost. 

Tihle všichni, výše uvedení, mohou mít výuční listy, kulatá razítka na diplomech a pověřeních, mohou dokonce i prokázat nemalé znalosti ze svého oboru a vysoký stupeň intelektu - přesto nikdy nemohou být užiteční ani ve svém povolání, ani společnosti, které by měli sloužit. Protože nepochopili to hlavní - smysl své činnosti a svého studia. A k tomu jsou potřebí nejen znalosti, ale také cit a zájem. 

Platí to jak o humanitních vědách, tak o přírodních. O humanitních pak zvláště. Protože každá událost se dá vyložit dvojím způsobem.

Např. Němci přijeli do Prahy 15. března 39 proto, aby ochránili evropskou kulturu a své soukmenovce, anebo proto, aby zlikvidovali poslední zbytky demokracie ve střední Evropě, zabrali nástupní prostor k útoku na východ a k němu se posílili jak výzbrojí čs. armády, tak především produkcí českých zbrojovek. Tak - a věřte si, čemu chcete. Obojí může být z jistého úhlu pohledu pravda. A právě tady rozhoduje především cit. Řekl bych - pochopení historie a její logiky. 

Pavel Kosatík se vypracoval na něco jako skoro oficiálního historika současné doby, bohatě presentovaného mainstreamovými médii. V mnoha ohledech to bylo dobře, protože bylo potřebí presentovat veřejnosti mnohé kapitoly našich dějin, které komunisté buďto zamlčovali, nebo překrucovali - a veřejnost, pokud se o ně zajímala, měla často mlhavé, neúplné nebo žádné představy. Pavel Kosatík se bezesporu seznámil s mnoha archivními historickými materiály a nabyl obdivuhodné znalosti v oboru, který mu následně umožnil psát mnohé hry a děje z nedávné minulosti, především posledních sta let. 

Přesto, protože ho znám zhruba od sametu, jsem pozoroval jeho stále silnější úlitbu těm, co se jim dneska říká havlisté a jejich pohled na svět. Poprvé jsem si to jasně uvědomil, když bylo výročí 100 let republiky, on byl zván na jakousi besedu - a tam mu někdo položil otázku, zda je pravda, že čeština je mnohem výstižnější a stručnější nežli angličtina, což má být vidět z překladů materiálů pro potřeby EU, které se musí překládat do všech jazyků - a česká brožurka je o třetinu užší než anglická s týmž textem. 

Nevím sice, proč se dotyčný na tohle ptal právě p. Kosatíka, o kterém nevím, že by někdy něco překládal z angličtiny - ale, zeptal se. 

A p. Kosatík otázku zřejmě vyhodnotil jako šovinistickou, a tak ji poslal do háje s tím, že takhle otázku vůbec nelze položit a formulovat. Tedy namísto věcné, odpověď očekávatelná od havlisty. 

Shodou okolností jsem právě v té době překládal titulky jednoho videa opačným způsobem, tedy z češtiny do angličtiny, video bylo rozpočítané na vteřiny, kam se co má vejít - a tak jsem si nemohl nevšimnout, jaké problémy mi dělalo vmačkat anglický text do stejné časové stopáže jako český. Nedělám si sice nároky na dokonalost své angličtiny, ale zatím ji každý rodilý Angličan správně rozuměl, což bych považoval za uspokojující kritérium. 

A vyšlo mi zhruba totéž, na co se ptal onen tazatel : Čeština byla asi o třetinu kratší... 

Tedy - naprosto objektivní skutečnost, žádný šovinismus, žádný útok na kohokoliv, prostě - fakt. 

Pokud o něm p. Kosatík nevěděl, tak to měl jasně říct, že to není otázka pro něj, pokud o něm věděl, cíleně mlžil naprosto jasnou skutečnost. 

V pořadu Jak to vidí se p. Kosatík, mimo jiné, vyjadřoval i k Mariánskému sloupu, resp. jeho obnově na Staroměstském náměstí - a řekl bych, že některá jeho konstatování nejsou hodna nejen historika, ale ani laika se základním přehledem o historii vlastního národa. 

Prý ho udivuje, jaké vášně pomník najednou budí (čímž tedy mimochodem vyvrací fakt, že by o Sloupu proběhla nějaká široká diskuse, která by případně obě strany smířila, natož že je to pomník usmíření)  - a že je to konflikt mezi potomky tehdejších katolíků a tehdejších evangelíků - a většinová sekularizovaná společnost k tomu má jen přihlížet... 

Dovolím si ho opravit - a divím se, že to sám neví - protože my všichni jsme buďto potomky katolíků, nebo evangelíků - tedy pokud jsme Češi - protože na prahu novověku nebylo v českých zemích možné právně existovat bez příslušnosti k církvi, a to obvykle k jedné z těchto dvou větví křesťanství (+ ještě židovství, samozřejmě). 

A právě z toho také plyne pohled na Sloup. Jeho vztyčením coby symbolu vítězství katolicismu nad protestantsvím bylo poníženo 90 % českého národa, který se k evangelictví hlásil. A to nikoliv nějak mimoděk, omylem - ale cíleně a jako výstraha do budoucna. 

Pokud dnes obnova tohoto pomníku někoho nepobuřuje, tak připadají v úvahu jen tyto možnosti : 

- Dotyčný neví nic o historii nebo symbolice Sloupu, potažmo o obojím : Za této situace by mu nijak nemohly vadit ani obnovy pomníků Stalina a Gottwalda nebo Hitlera s Heydrichem. 

- Dotyčný (nebo jeho předkové) patřil k utlačovatelům, tedy  k těm, kteří na Bílé hoře vyhráli nebo z následujícího vývoje silně profitovali, např. zabráním či přidělením zkonfiskovaných panství a majetků - a tudíž má co slavit. S pomníkem souhlasili, případně ho postavili,  jeho předkové, proto s ním souhlasí i on. 

- Dotyčný není Čech a je mu to zhola jedno

Šokuje mne zcela "argument" o tom, že to je přece už 400 let... 

No, to je - a co má být ? 

Proč se dnes jezdí každoročně vzpomínat do Osvětimi na holokaust ? 

Aby se za 400 let mohlo říct - už je to dávno - a postavit hned vedle nadživotní sochu Hitlera jako organizátora holokaustu ?? Nebo velký hákový kříž ? Vždyť přece jeho původní význam vůbec nebyl ani fašistický, ani rasistický... 

Konstatování p. Kosatíka o tom, že Masaryk akt stržení pomníku sice schválil, ale jen jedinou větou, mimoděk utroušenou - a že pokud by byl zastáncem stržení, jistě by k tomu napsal článek, nemůže obstát. 

Z tehdejšího pohledu Masaryka, i celé společnosti - to byla záležitost vyřešená, tou větou ji Masaryk pouze zhodnotil a vzal na vědomí - a protože nic dalšího v tomto směru nebylo třeba řešit, ani dělat, nic dalšího nedělal.  

Proč by se měl někdo vracet články k problémům včerejška, případně k tomu, co se stalo, bylo vyřešeno - a za problém už to nikdo nepovažuje ??  Natož pak president republiky, který měl - v dané době, jak i p. Kosatík správně konstatuje - jiných a důležitějších problémů až nad hlavu... Vždyť začínal organizovat nový, samostatný stát, a to zcela od základů... 

A ještě jedno konstatování p. Kosatíka mne naprosto děsí : Rozdělení společnosti podle vztahu ke Sloupu na ty, co chtějí bořit, a ty, co chtějí stavět. 

Dovolím si připomenout, že právě před 30-ti lety byla zbořena berlínská zeď a stržena na Šumavě železná opona. 

Proč tam - pokud vůbec nějaké - mají pomník ti, co ji strhávali, a ne ti, co ji stavěli ?? 

A proč, když už jsme tedy v tom budovatelském nadšení, tak proč se ta opona nepostaví znovu ?? Taková, jistě -  krásná, železná, drátěná, ostnatá - historická památka ???   

 

Pokud by to někdo, třeba i p. Kosatík, nevěděl - tak mu pro jistotu sám - a rád - odpovím : Protože pomníky se staví (alespoň za normálních okolností) výrazně positivním osobnostem, událostem a dějům, které posunuly vývoj lidstva nebo národa někam kupředu, oslavují jeho sílu, statečnost, intelektuální nebo mravní vyspělost... A ne těm, kteří národ či lidstvo rozdělovali, masakrovali, upírali mu nejzákladnější práva, ať už na víru, život nebo na majetek - a to vzdor tomu, že se i tím a také nesmazatelně zapsali do historie...

A ještě bych rád něco rozhodně odmítl a zdůraznil : A sice rozdělení podle Sloupu na pravici a levici s tím, že pravice ho chce obnovit, zatímco levice, která ho údajně zbořila, ne.

Z toho není pravda totiž vůbec nic.

Sloup nezbořila žádná levice, ani žádní anarchisté - ale skutečně pobouřený český lid v tom nejširším slova smyslu, tedy prakticky všechny jeho vrstvy, vyjma těch, přímo napojených na katolickou církev nebo rakouský stát.

A pravice ? Tak ta znamená především úctu k tradicím a jejich znalost. A kdo ji nemá, nemá ani s pravicí nic společného.

Z toho pak logicky a vcelku snadno plyne - že je to přesně obráceně : Ti, kdo znají smysl a symboliku Sloupu a historii české reformace a odmítají jeho obnovení - jsou skutečnou českou pravicí, pravda, vyjma komunistů, kteří podléhají svým tradičně bludným ideologickým výkladům historie a katolickou církev nenávidí z ideologických, nikoliv historických důvodů, tedy jako pro ně nebezpečného konkurenta. Stejně ovšem nenávidí i církev jakoukoliv jinou, tedy samozřejmě i bratrskou, husitskou  nebo jinou evangelickou - z těchže samých důvodů : Jako nebezpečného ideologického konkurenta. A tedy - jen zneužívají situace k vlastní popularizaci, když ti, co by se historického odkazu měli zastat především, o něm zjevně nic nevědí, či dokonce vědět nechtějí.

Ovšem ti, co jim umožňují, aby se sami presentovali jako "dědicové nejlepších tradic českého národa", jak to formuloval dědek Nejedlý, jim samozřejmě neobyčejně nahrávají a dobrovolně vyklízejí pole tam, kde by se měli presentovat především oni sami jako obránci tradic a odkazu reformace, tedy toho nejlepšího, co v historii po intelektuální stránce český národ předvedl a dokázal.

Sloup : Měl být symbolem smíření - ale zjevně není, to - byť nepřímo - připouští i oba autoři pořadu na ČRo. Tak - co s tím ?? Proč tedy stavět pomník totality 400 let staré ?

Protože už vyvanuly vášně, jak tvrdí p. Kosatík?

No - asi nevyvanuly, rozhodně ne tak úplně, jak je toho i tento pořad dokladem. A nevyvanou, dokud bude aspoň těch 10 spravedlivých, kteří budou znát a umět vysvětlit historii vlastního národa, i symboliku Sloupu.

Pan Kosatík k nim zjevně nepatří.

A nelze ani přehlédnout cílenou kampaň proti odpůrcům Sloupu vedenou mainstreamovými sdělovacími prostředky, tedy veřejno-právní televizí, a teď i rozhlasem. Prostředky, které dle své definice mají sloužit objektivnímu informování VEŠKERÉ  veřejnosti.

Jistě mne nikdo nebude podezřívat ze sympatií k presidentu Zemanovi, ale musím připustit, že asi měl pravdu - nebo lepší informace než ostatní - když veřejně sdělil, že ČT a ČRo ovládla TOP 09 a její koryfejové.

Vše tomu totiž napovídá a svědčí...

Stejně tak jako tomu, co jsou vlastně dnešní havlisté zač, nakolik znají a representují historii vlastního národa a nakolik jsou dnes schopni se jí veřejně zastat, a to ve zcela zásadním sporu - o výklad smyslu jeho vlastní národní historie.

A pokud jde o pořad Zity Senkové - tak ten je vůbec takovou havlistickou nástěnkou : Zve si tam výhradně lidi - sice vzdělané a známé ve svém oboru, kteří však presentují výhradně jeden pohled na svět, dnes známý jako havlistický - a v zásadních otázkách pak skutečnost naprosto deformují nebo cíleně překrucují, což snadno zjistíte, pokud se na jejich projev podrobněji podíváte. A to ať už jde o p. Baxu a jeho odsouzení polské reformy justice (vždyť mu, a hlavně dalším soudcům, přeci hoří koudel přímo u zadnice...) ( http://www.k213.cz/JOOMLA/3212-baxa-hodny-a-zly  ) nebo historika Pavla Kosatíka a jeho pohled na Sloup a Masarykův souhlas s jeho stržením.

Nikdo jiný v ČRo promluvit nesmí, čímž se rozhlas sám příkladně známkuje stran objektivity a vyváženosti...

A to ještě ta jeho relativně nejslušnější stanice...

A pokud jde o Pavla Kosatíka a jeho studium historie : Jestli nepochopil to, co je výše popsáno, zabýval se historií nejméně 30 let úplně zbytečně, protože nepochopil ani to nejzákladnější, vzdor jinak jistě bohatým a záviděníhodným znalostem.

Správně - a velmi výstižně - to - již kdysi dávno - zformuloval Karel Kryl : Intelekt, když bez duše, tak podoben jest ropuše, či slepci s mečem v tanci...

 

https://dvojka.rozhlas.cz/pavel-kosatik-netahejme-masaryka-do-sporu-o-mariansky-sloup-mel-byt-symbol-7945934

 

____________________

____________________

 

 K tématu : 

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3218-sloup-pomnik-semelove 

 

Pan Kosatík, coby historik bez pochopení smyslu a podstaty, není sám : 

 

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3214-get-brexit-done

 

__________________

__________________

 

 

__________________

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-22 10:42
Historik - velmi zásadní článek.
Skláním se před precisní formulací !

+F+
0 # Tomáš Jadlovský 2020-02-23 05:46
Zeman objevil Ameriku - nemá smysl věznit neplatiče výživného. Kolik let ještě bude trvat, že se justiční sebrance sebere možnost hrát si na bohy?
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-23 10:08
Tiskneme prachy o sto šest a přidáme i koblihu. Váš Spasitel Andrej Bureš.
Spasiba tebja,naš geroj. J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-23 10:24
Vězeň stojí 1200,- Kč denně.

Což není zdaleka všechno - protože u dlužníků na výživném ten trest nejen nevede k cíli, ale je vysloveně kontraproduktivní : Ve většině případů jim znemožní normální zaměstnání - a tedy i vydělat peníze - do budoucna.

To všechno mělo naše sdružení již ve svém zakládacím prohlášení v r. 2004. A je to snadno jasné každému myslícímu člověku. A také to, že to byl paragraf spojený s určitým společenským zřízením, tedy se socialismem, kdy existovala pracovní povinnost a každý musel pracovat, tedy si i vydělávat.
A tedy i to, že v našem právním řádu dávno nemá co dělat.

Po dvaceti letech to pracně začíná objevovat i justiční svita...

Namísto aby se zodpovědní rychle zasadili za jeho zrušení, tak občas něco plácnou do médií - a nic se samozřejmě dál neděje.

Napřed to byl bolševik Šámal, teď je to populista Zeman z NSZ.

A, samozřejmě, se dál nic nezmění.

Asi totéž jako bláboly různých ministryň z MPSV, ať už Maláčové nebo předtím Marxové - o tom, že zapojíme muže do výchovy dětí... Asi proto, že na to dostaly směrnici z EU, jinak by na to samy nepřišly. :-x

A běžte se podívat k opatrovnickým soudům _ jaké primitivní, hloupé, amorální a často ještě komunistické baby tam soudí. A jak.

Matce dítě, otci výživné - jediné, co nás zajímá. Čím vyšší, tím lepší - ber kde ber.

Že by mohlo výživné rodiče zruinovat, což rozhodně není v zájmu dítěte, jsem u soudu poprvé slyšel až tehdy, když měli dítě svěřit otci, protože matka byla naprosto nepoužitelná. :o

Tak to najednou nebylo zájmem dítěte co nejvyšší výživné ... ale prospěch rodiče, který přece nemůže být zruinován jediným výživným, má právo na své soukromí i nový vztah a samostatný život...

Takové svině prostě aby pohledal.

Horší sebranku než na našich soudech často nenajdete ani v hospodě 4. cenové skupiny.

Zeman by si měl nechat od cesty svoje hloupé a dávno každému jasné populistické žvásty - a dělat, zač je placen - tedy zavolat si každého státního zástupce, který navrhnul za výživné nepodmíněný trest, ať mu to vysvětlí, případně ho nechat veškeré náklady věznění zaplatit.

A to byste viděli ten rychlý a zásadní obrat !! A ne jen prázdné žvásty do novin... :oops:

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-23 12:31
Ke zprávě Zemana :

Hovado si držíme proto, že právem očekáváme mléko a maso.
Vedlejším produktem je ovšem nechutné lejno - které musí někdo uklidit.
U mnohých představitelů státu je druhá položka jediným výsledkem spotřeby HDP..

+F+

________
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-23 13:43
Zákon o JZD :www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-23 14:03
Zemřel Vladimír Hradec, zbrojíř skupiny bří Mašínů :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-24 19:48
Tohle povedené ministerstvo již dávno před PČR blokovalo K 213! O.

novinky.cz/.../...
_____________

Pravdu díš, synu...
My vůbec byli všude nějak o dekádu napřed. Nebo o dvě...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-24 19:59
Klíčový úkol očividně nezvládla, pustil se po razii Babiš do Maláčové

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-24 19:52
Žaloby uprchlíků proti postupu policie pak řeší soud v drtivé většině případů bez jejich přítomnosti. V Pardubicích se soudci poprvé setkali s tím, že se uprchlíci chtěli jednání zúčastnit. A to znamenalo komplikaci. Soudci museli do sedmi dnů sehnat tlumočníka jazyků dárí a paštunština, dát této věci přednost před jinými, policie musela vyčlenit lidi na eskortu.

idnes.cz/.../...

_________
Ti asi mrkali na drát, na českou spravedlnost... Tu doma jistě nemaj...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-24 19:53
Brantál: Zvýšení soudních poplatků poškodí ty nejchudší. Boj s předlužením pak nedává smysl

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-24 19:57
OSPOD PRAHA 8 - U ZENY (BABKY) NIC NEZJISTIL, ALE DITE ANI NEVIDEL :

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-25 08:39
70. výročí umučení faráře Toufara ve Valdicích (zemřel následně v Praze, ve stejném sanatoriu jako o pouhých 19 let později Jan Palach) :

blesk.cz/.../...

Vzpomínka do kříže :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-02-26 18:28
Vážený pane Fialo,

vřele souhlasím s Vašimi názory ve zmíněném článku,který jste mi poslal.Líčíte situaci,v níž se nachází dnešní novinářská obec.Prosazují se názory, které j dehonestují první Československou republiku,Husa a husitství a nakonec i myšlenky tolerance,které se v období po husitských válkách rozvíjely až do bělohorské porážky stavovských vojsk.Pavel Kosatík není historik,ale především novinář,a tak prodává to, co je žádané(ostatně tomu bylo tak vždycky).Co se mu má vytknout,je to,že není žádným hlídacím psem demokracie,jakým by měli novináři být S Vaší kritikou tedy zcela souhlasím.Pouze mi vadí jisté nálepkování,což je ke škodě věci.Škatulkování a vidění světa pouze černobíle je na pováženou.Pak ta invektiva o dědku Nejedlém mi taky nepřipadá vhodná.Zdeněk Nejedlý přes převahu negativ zvláště v 50-tých letech minulého století prosadil navzdory sovětům vlastní československou koncepci školství(což v době politických procesů nemuselo. být soudruhům zrovna košer) .A že komunistický novinář Julius Fučík poskytl pomoc rodině československého faráře ,to v době, kdy se na něho hází kdejaká špína,ukazuje,že vidění světa na ty špatné a ty dobré,nemusí být úplně správné.To Vám píšu jako poznámky,protože když se necháte unést třeba i spravedlivým hněvem,může takový projev posloužit našim protivníkům.Ti se teď budou řídit výrokem G.Husáka ze začátku normalizace(citoval arabské přísloví):psi štěkají,ale karavana jde dál.Demokracii nesmíme vzdát a přece jen tu karavanu nesmyslů,co se na nás valí,zastavit.Jak?Výchovou ke kritickému myšlení,k úctě k národu a demokratickým principům a umět se ozvat,když se dějí nepravosti.I v rámci znovu-dostavby Mariánského sloupu na Staroměstském nám. se děje i z hlediska občana dost nekalého.Stavba je zahájena bez povolení,aby byla za půl roku povolena,nebyla vyhlášena žádná architektonická soutěž,obyvatel Prahy se v podstatě nikdo neptal,zda sloup chtějí nebo ne,nikomu nevadilo ,že na jejím místě nic nestálo,vedení města nechává stavitelům pomníku plochu k dispozici zdarma,přijímá dar,který k ničemu neslouží etc.Nemám už k tomu slov.LD,Pardubice.

___________

Dobrý večer,

děkuji Vám za Váš příspěvek k tomuto článku.

Jen jsem chtěl ke Zdeňku Nejedlému doplnit, že pokud je mi známo, ta jeho nová koncepce školství mj. znamenala zrušení výuky latiny, což je věc, na kterou doplácíme dodnes - protože kdysi byla u nás na vysoké úrovni a já dnes, se znalostí několika jazyků a podstatné částí evropských dějin a souvislostí mohu potvrdit, jak důležitá řeč to i dnes je, a to nejen pro bohoslovce a historiky, ale pro každého, kdo chce získat evropský kulturní rozhled. O křesťanství ani nemluvě.
Srdečně Vás zdravím

Jiří Fiala

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.