Sloup potupy a hanby

Mariánský sloup a jeho znovuvztyčení na Staroměstském náměstí v Praze je viditelným dokladem absence či degenerace kulturních elit českého národa, totálního úpadku všeobecného vzdělání, historického pak především, zmatení pojmů a desinterpretace dějin, hodné Husákovy propagandy naruby. 

Je to důkaz totální absence faktické české pravice, pochopitelně hlavně na pražské radnici,  která by - při tradiční orientaci na konzervativní národní hodnoty - nikdy nemohla připustit, aby se něco takového stalo a současně důkaz malosti a mravní ubohosti těch, co se za pravici v současnosti vydávají.  Konkrétně a zejména TOP 09, ODS a některých pražských uskupení, jejichž jediným smyslem vstupu do politiky je zbohatnout z cizího, ideologií pak - hrabat a krást. Což je od ostatních nijak neodlišuje. 

 

 

Mýtus, podstata věci :

 Mýtus, vážící se ke Sloupu - a zjevně mající Sloup sám ospravedlnit a učinit ho přijatelným pro většinu veřejnosti, je to, že se jedná o sloup k oslavě vítězství nad Švédy (tedy, ne v hokeji, ale při obléhání Prahy v r. 1648). Tuhle mantru čteme všude pořád dokola jako nezpochybnitelné dogma - a já se ptám : Kdo ji ověřil ? A je to vůbec pravda ? A když, tak pravda celá - nebo jen ryze okrajová, částečná ? A celá pravda je úplně jiná ? 

Přitom : Jednou čteme, že Sloup nechal postavit Ferdinand III (k oslavě vítězství nad Švédy)... Pokud ano, pak proč by tak činil na hlavním náměstí českého hlavního města, a ne ve Vídni, kde sídlil ? 

Jindy čteme, že Sloup prý údajně postavili sami Pražané, dokonce se na něj prý skládali, právě jako na pomník oslavy vítězství úspěšné obrany Prahy před švédským vpádem... Proč by se na něj skládali, když ho zadal a zaplatil sám pan císař ? 

A těžko si představit, že v poválečné Praze a ve vyrabovaných a zpustlých Čechách, kde po 30-ti leté válce nezůstal kámen na kameni, by lidé neměli jiné starosti - a jiné investice - než honem stavět pomníky ... 

Přitom rychlost, s jakou byl pomník zadán, vyroben a vztyčen, je až zarážející (na konci r. 1648 skončila válka, Praha v ní utrpěla nemalé škody - a v r. 1650 už pomník stál...) - a fakticky vylučuje, že by toho byli schopni nějací ševci nebo platnéři. To prostě mohl zadat a zrealizovat - jedině císař sám. 

A proč - i na císaře - ten spěch ? 

Protože - to byl jeho největší sen a největší úspěch, kterého válkou dosáhnul. 

Nezapomeňme, že 30-ti letá válka skončila fakticky - jak se říká - patem, plichtou, kdy prostě válčící strany už neměly ani chuť, natož prostředky dál válčit - a tak se prostě musely smířit, ať to stojí co to stojí - a o tom, že by právě Habsburkové byli vítězi války, lze velmi úspěšně pochybovat. 

Každý tak musel v něčem ustoupit, a něco si mohl ponechat. 

Faktickými skorovítězi totiž byli - naopak - Švédové, kteří - před válkou bezvýznamný severský státeček - se stali evropskou mocností 1. řádu a ukořistili a z války získali daleko větší zisky než Habsburkové, a to zejména v Německu (a Pomořansku), kde Habsburkům zůstal jen katolický Jih, tedy Bavorsko. 

Habsburkové tedy válku nevyhráli, prostě - neměli sílu ji dál vést. Válka skončila - a jestli Habsburkové něco získali - pak to bylo PŘEDEVŠÍM právo zrekatolizovat Čechy. Ano, to bylo hlavní a nejpodstatnější vítězství Habsburků v této válce. 

Evropské mocnosti SOUHLASILY s tím, že České království je legitimní součástí Habsburské říše - a v té si může panovnický rod dělat pořádky po svém (vzdor marnému úsilí početných českých exulantů, z nichž nejznámější je dodnes Komenský) . Koho vláda, toho víra. Tato zásada zvítězila a bez omluvy platila i pro České království. 

Pro odbojnou českou protestantskou provincii se toto rozhodnutí rovnalo rozsudku klinické smrti. 

Pro Habsburky naopak - jediný citelný, hmatatelný výsledek dlouhé a pustošivé války s mnoha obětmi i na jejich straně. 

Tak si ho také hodlali vychutnat... 

Proto ten velký pomník !! A v Praze, a hned ! Přímo v centru odbojné provincie, v centru nejcentrovatějším, na Staroměstském rynku,  všem na očích. Aby konečně všichni viděli, kdo je tady - a na dlouho bude (!!) - nelítostným pánem.... 

O tom, jakou cenu za toto vítězství muselo České království zaplatit, není sporu. Obnovené zřízení zemské znamenalo konfiskaci a přesuny majetků do té doby naprosto nevídaných a překonaných až ve 20. století oběma po sobě jdoucími totalitami, hnědou a rudou. 

Následná emigrační vlna (kolem 30 tisíc lidí), především z řad šlechty připravila zemi o její přirozenou národní elitu. Z této rány se mimochodem české země nevzpamatovaly dodnes.  Z hrdého národa Přemyslovců a husitů, vítězících nad Evropou a následně šířícího vzdělanost a prosperitu Veleslavínovy a Augustovy doby po celé Evropě, se stal bezvýznamný národ služebníků a lokajů. Tím je - a o tom asi nebude příliš sporu - dodnes. 

Tohle všechno oslavuje a křísí onen - Sloup. 

A ještě jedna, dříve již zmíněná, důležitá indície tu je. A tím je útok na tento Sloup 3.11. 1918, tedy ihned po vzniku republiky. 

Přece : Proč by Pražané měli vidět v tom Sloupu svého úhlavního nepřítele a ztělesnění habsburského útlaku, kdyby to byl Sloup, který by si sami postavili k oslavě vítězství nad Švédy a úspěšné obrany svého města ? Proč by na něj vůbec zaútočili, kdyby to byla jen prostá historická památka ? 

A protože se tak stalo zhruba 270 let po jeho vztyčení, nemohlo jít o žádný historický prožitek, ale o tehdy aktuální stav, tedy o stav, kdy jim samotné rakouské úřady musely tento Sloup presentovat jako symbol věčné vlády panovnického rodu Habsburků nad českými zeměmi. A ta právě skončila... 

 

Já proto tvrdím, a všechny indície tomu jednoznačně napovídají, že to není (a nikdy nebyl) Sloup k oslavě vítězství nad Švédy, ani k uctění konce 30-ti leté války, pro Čechy obzvláště tragické - ale že to je - a vždy byl - Ferdinandem III. narychlo po válce objednaný, zadaný a zaplacený Sloup - k oslavě vítězství militantního katolicismu v protestantské zemi, tedy v Čechách,  k oslavě jejich vyrvání z původních historických kořenů a souvislostí a jejich násilnému začlenění někam, kam zjevně patřit nechtěly a už dosti dlouho (minimálně 250 let) nepatřily. 

Když k tomu přidám i další skutečnosti, třeba že jeden z draků dotírajících na Pannu Marii, nápadně připomíná tvář Václava Budovce z Budova, českého renesančního myslitele a spisovatele, popraveného na Rynku 21. června 1621 - pak o smyslu a symbolice tohoto Sloupu není nejmenších pochyb... 

Jestliže si TOHLE  uvědomíme, pak se táži : Kdo by dobrovolně a cíleně zvedl ruku pro obnovu takového Sloupu ? 

A můžeme se právem ptát : Kde jsou všichni ti placení, profesionální historici, aby tohle všechno národu vysvětlili a zdokumentovali ? Co dělali doteď, když prakticky - kromě pár zasvěcenců - nikdo dnes neví, co ten Sloup presentuje a znamená ? 

Dovolili by si ho odhlasovat pražští zastupitelé, kdyby tohle museli následně zdůvodňovat svým - pravicovým - voličům ?? 

 

 Zmatení pojmů

 A jsme u pojmů. Základem nástupu každé totality je - zmatení pojmů. Tady zejména pojmů "pravice" a "levice". 

O zmatení pojmů ohledně významu, historického kontextu a symboliky Sloupu jsem již hovořil výše. Nyní o zmatení pojmů "levice" a "pravice". A to za jediným účelem : Dehonestace (jakýchkoliv) odpůrců  obnovy Sloupu. 

Katolická církev využila, ba zneužila jednu velkou výhodu, kterou v současnosti má : Totiž že ji cíleně minulý režim pronásledoval. Tím, zejména pak pro historicky nevzdělané lidi, kterých je evidentně naprostá většina, je všechno, co je proti ní, komunistické. 

Tedy i odpůrci pomníku - Sloupu, který dostal v katolické církvi (naprosto krátkozrace) zelenou, nesou nálepku ne-li komunistů, tedy alespoň levicových sil. 

Nic není vzdálenějšího pravdě, i když i tady se najdou výjimky - a - je pravdou, že KSČM si právě na tomto bodu může honit, a také honí, body a triko. 

Přesně v duchu někdejšího ideologického blábolu Zdeňka Nejedlého : Komunisté - dědicové pokrokových tradic českého národa. 

Nedovolme jim nadále, aby si tyto tradice, které s nimi, mimochodem, nemají nic společného, zcela nezaslouženě a proti smyslu dějin přivlastňovali !!! 

Nedopusťme, aby komunisté a nejrůznější levicoví úchylové a pomatenci (viz Ne základnám, apod.) se mohli presentovat jako jediní, kdo bojují proti obnově Sloupu. TO PROSTĚ NENÍ A NESMÍ BÝT PRAVDA  !! 

A nutno dodat, že tomuhle komunistickému bludu ti hlupáčci (z ODS, TOP 09 a Prahy sobě, atd.), kteří se vydávají za pravici a obnovu Sloupu odsouhlasili, nemálo a významně napomohli. Stali se tak dobrovolnými a poslušnými loutkami v komunistickém scénáři, přisluhovači komunistické ideologie, který KSČ(M) a jejím pohrobkům umožňuje vydávat se za - jak to bylo nazváno -  jediné právoplatné dědice a nositele pokrokových tradic českého národa... Nic totiž není vzdálenějšího pravdě. 

Pokrokové tradice českého národa, na které můžeme být právem hrdi a které nám závidí celá Evropa - to je především doba Jednoty Bratrské, Kralická Bible a období vzdělanosti 16. století, kdy české země opravdu patřily na evropskou špičku pokroku, stejně jako - o 400 let krátce později - za období, dnes mnohem známějšího, první republiky. A s tím vším NEMAJÍ KOMUNISTÉ NIC SPOLEČNÉHO, naopak, dědice těchto tradic, když mohli, pronásledovali úplně stejně jako kdysi Koniáš a jeho jezoviti. 

Jen pro názornost : Nezapomeňme, že komunisty vynesly k moci, mimo jiné, i sympatie pramenící z toho, že je pronásledovali fašisté. A zvláště němečtí nacisté.  A přitom to byly jen dvě strany jedné stejně odporné, falešné mince. 

Dnešní pražští zastupitelé - a nejen oni - jsou natolik hloupí, že se tváří, jako kdyby historie začínala teprve komunismem. Jako by tady nebyla první republika - a její rovněž velmi reservovaný postoj vůči katolické církvi, který sice nebyl nepřátelský, ale rozhodně ne obdivný, natož vstřícný. Ideologie první republiky, můžeme-li to tak nazvat, byla založena na úctě k Husovi (vezměme si jen legionářské pluky, kolik z nich neslo Husovo jméno či prapor), ke Komenskému, právě k Jednotě Bratrské a tehdejší vzdělanosti, jejímž byl právě Masaryk pravým a názorným pokračovatelem. 

To, že si později udělali komunisté z husitů modlu a vzor a "důkaz" toho, že právě oni jsou těmi pravými dědici, za to husité opravdu nemohli. A Hus už vůbec ne. 

Pro názornost a snadnou orientaci uvádím - a opakuji : 

Pravice - je ten, kdo zná a ctí tradici a historii svého národa. A lpí na nich. 

Levice - to je ta rozplizlá břečka zbytku. Všichni, co nemají ani cíl, ani ukotvení. Všichni, co se jim mamon a osobní prospěch na úkor ostatních staly životním smyslem, PROGRAMEM a posláním. 

A jedině při znalosti tohoto kritéria můžete posoudit, kdo je LEVICE a kdo  PRAVICE. 

 

Ostuda evangelíků

a důkaz jejich fatálního stavu v současnosti a zejména pak důkaz fatálnosti   vedení a představitelů evangelických církví, ČCE pak především. 

Obnova Sloupu je názornou ukázkou stavu evangelických církví u nás. Jsou buďto mrtvé, nebo zcela rozplizlé, neschopné nejen jakékoliv akce, ale ani se začlenit do společnosti jako její platná součást. Ještě přitom mají naivní představu o tom, jak jsou "svobodné", když je při jejich kázáních, jež sleduje pár nadšenců ať už se ze setrvačnosti či z rodinných tradic, nikdo neomezuje. 

Havlisté, převzavší po Sametu stát, jim přidělili roli : Starejte se o ty (evangelické) babičky v domovech důchodců a stacionářích - a do ničeho dalšího se nepleťte. Podle toho to pak dnes tady vypadá. 

Evangelíkům naprosto chybí jak cíl a směr, tak především výrazné a akceschopné vedení. 

Přitom jsem si jist, že kdyby to bylo - a soustředilo se na to, na co má - tak by dnes evangeličtí bohoslovci neorganizovali nesmyslné mítinky o ničem, resp. na podporu komunistické justice,  placené a organizované ze zahraničí, ale účinně zabránili ostudě vlastní církve ve středu hlavního města, a tedy ve středobodu celého státu. A všeho našeho dění. 

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3271-otcuv-nedorostli

 

Ostuda katolíků

Velice se mýlí ti (ať už z veřejnosti, věřících, či tvůrců Sloupu), kdo jeho vztyčení považují za své vítězství či za vítězství militantního katolicismu v jeho historické, i současné podobě. Velice se mýlí i v tom, že by tento pomník mohl katolictví nějak prospět. Ti, co se nad ním, jeho symbolikou, jen trochu zamyslí, ví, že je katolíkům spíše k ostudě než užitku. 

Už jen zneužití symbolu Panny Marie jako záštity vraždění nekatolíků nebo jejich násilné katolizace, včetně jejich vyhánění ze země, konfiskace majetků, vyhánění celých rodů a rodin, ničení kulturního dědictví celých generací, přerušení slibného ekonomického rozvoje českých zemí... Myslí si snad někdo, že by na to Panna Marie mohla být (a byla) hrdá ? 

Panna Marie jakožto matka Ježíše Krista byla mírná, pokojná a bohabojná žena, které nebylo nic cizejšího nežli vraždění a násilí. Poslušně se podvolila tomu, že odnosí a vychová Boží dítě, i když to pro ni osobně znamenalo nemalou zpočátku ostudu, a poté četné problémy, ale poslechla a udělala to. 

Vidět svého syna umírat na kříži, větší bolesti se matce sotva může dostat. 

Myslí si snad někdo, že by souhlasila s tím, aby si z ní někdo udělal symbol poroby a nezměrného utrpení poražených ? 

Souhlasila by dobrovolně s tím, že si ji vůdce katolických vojsk, Maxmilián Bavorský, postaví jako ideologický symbol do čela své armády, své vraždící, převážně opilé soldatesky, posbírané z celé Evropy ?

I katolická církev připustila - a odsouhlasila si - že násilná  rekatolizace českých zemí byla nepřípustným a nevhodným excesem. Že nikoho nelze nutit násilím, aby změnil svou víru. 

Může mít radost z toho, že tomuto evidentnímu excesu, za který by se každý spíše styděl jako za politováníhodný úlet, dnes někdo obnovuje pomník ve středu hlavního města ? 

 Každý, kdo si spočítá jedna a jedna, musí vědět, že se to do budoucna jedině obrátí proti ní a proti všemu dobrému, co zde kdy vytvořila - a ještě vytvoří (a ani toho jistě nebylo málo - ale rekatolizace to rozhodně nebyla). 

Je to, jakoby někdo říkal : Zapomeňte na to, co jsme zde všechno zbudovali, kláštery, kostely, chrámy, Boží muka, kapličky, kancionály, Bible, vší vzdělanost a pokrok - a podívejte, jak jsme byli zlí !! A - znovu i být můžem´!! 

A že ten pomník, ten Ferdinandův Sloup Vítězství, nejspíš čeká - kromě zopakování vztyčení - i stejná historie, pokud jde o jeho konec. 

A do té doby ještě že mnoho zla přinese... Církvi - katolické - určitě nic dobrého. 

 

Rozhlas, potažmo média

 Je naprosto fatální sledovat, jak smutnou roli v této novodobé epizodě temna sehrávají média, a to i ta, která se jinak tváří seriozně a vzdělaně. Ve skutečnosti o věci nic neví - a masově šíří bludy a pohádky, doteď šířené výhradně katolickou církví, resp. tvůrci a obnoviteli Sloupu.   Stávají se tak jakýmsi Rádiem Duka.  

Ještě se radují, jak už se instaluje sama socha Panny Marie - a pomník bude hotov. 

Když se jich zeptáte po důkazech jejich tvrzení - tak je najednou hluboké ticho po pěšině... Přestanou odpovídat - a - neví... 

Tragičtější roli - a okatější zpronevěření se svému poslání, ale i pokrokové a obdivuhodné historii jejich vlastního vysílání - těžko si představit... 

_____________________

_____________________

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. 6. 2020 23:09

 Věra Fajfrová : 

 
Dobrý den, 
 
 k referátu Věry Fajfrové bych se chtěl zeptat, odkud má - a hlavně čím může doložit - (svoje) tvrzení, že Mariánský sloup v Praze byl postaven jako pomník vítězství nad Švédy při obléhání Prahy v r. 1648. 
 
Naďa Procházková by se mohla naučit počítat, kolik let je do dneška od r. 1918 - tedy že asi ne 112, když jsme nedávno slavili sté výročí republiky, že ? 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 
_____________

 

 Dvojka - čas 17.11 Čt, 4.6.

6. 6. 2020 9:38

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Dobrý den, 

 
 
protože jsem se nedočkal odpovědi přes oficiální adresu rozhlasu, možná Vám pomůže, když ten mail dostanete přímo. 
 
Prosím o odpověď obratem. 
 
Tedy čím můžete doložit svoje tvrzení, že Mariánský sloup byl postaven jako poděkování za vítězství nad Švédy. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 
______________

 BEZ ODPOVĚDI. Veřejnoprávní médium. Prý vděčné za reakce posluchačů... 

 

_____________________

_____________________

 

https://a2larm.cz/2020/06/mariansky-sloup-nebo-maketa-z-obi-amaterska-napodobenina-bude-zbytecne-stepit-spolecnost/

 

 

 Švestka dokončuje dílo vlastní ostudy a potupy. Hlavně, že dostali dobře zaplaceno... Peníze nesmrdí... 

Pach, co po nich zůstane, už ano. 

______________________

______________________

 

 Masaryk právem pláče nad svým národem. Že ten bude - za obdivného souhlasu přihlouplých a zmanipulovaných médií - obnovovat po 102 letech pomník potupy a hanby, to by ho opravdu tehdy nebylo napadlo. 

 

 

 

___________________

___________________

 

 

A tady ke Sloupu Václav Malý a ČRo : 

 

https://dvojka.rozhlas.cz/vaclav-maly-obnoveni-marianskeho-sloupu-neznamena-dominanci-katoliku-ta-doba-je-8219229

 

 Koupený komentátor Kosatík

 Prý tam nemáme tahat Masaryka... Jenže Masaryk - na rozdíl od těch dnešních hlupáčků - věděl a znal. Netahat ho tam, znamená netahat tam všechno, co o Sloupu Masaryk, jeho současník, věděl - a proč měl za to, že je dobře, že Sloup z náměstí zmizel. 

https://dvojka.rozhlas.cz/pavel-kosatik-netahejme-masaryka-do-sporu-o-mariansky-sloup-mel-byt-symbol-7945934

____________________

____________________

 

 

Mail Radě ČRo : 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." data-hovercard-owner-id="137">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." data-hovercard-owner-id="137">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." data-hovercard-owner-id="137">6. 6. 2020 15:16

 

Vážení zodpovědní za vysílání rozhlasu ! 

 
Podávám vám stížnost pro šíření neověřených a nepodložených informací ohledně Mariánského sloupu a jeho znovuvztyčení na Staroměstském náměstí v Praze. 
 
Ve vysílání, dne 4.6. 2020, ale i jindy, opakovaně zaznělo, že se jedná o sloup, postavený k oslavě vítězství Pražanů nad Švédy v r. 1648. 
 
Když jsem se zeptal autorky zprávy - Věry Fajfrové - čím toto tvrzení může doložit, tak neodpověděla, neodpověděl ani nikdo z rozhlasu. 
 
Mám za to, že rozhlas může šířit toliko informace ověřené, a to nejméně ze dvou nezávislých zdrojů - a proto se táži i vás : Jak kdo přišel v rozhlasu na to, že Mariánský sloup v Praze byl vztyčen k oslavě vítězství Pražanů nad Švédy v r. 1648, a ne za jiným, značně odlišným účelem ? 
 
A čím může rozhlas, nebo jeho autoři, toto tvrzení doložit ? 
 
Podotýkám, že osobně - ač se o věc zajímám delší čas - považuji toto tvrzení za vyfabulované a ničím nedoložené, účelové tvrzení, neodpovídající historickým souvislostem a indíciím,  mající v zárodku pacifikovat očekávatelný odpor národa vůči restauraci pomníku Habsburků, symbolizujícího jejich vítězství nad protestantským českým národem, postaveného k jeho potupě a jako výstražnou připomínku věčného mlčení, jež mu bylo tímto panovnickým rodem přiřknuto. 
 
Současně vyslovuji svoje hluboké politování nad rolí, kterou Český rozhlas sehrává v této historicky tragikomické frašce s renovací  pomníku Habsburkům, rolí, která je na hony vzdálena jeho pokrokovým a oceněníhodným tradicím ať už z května 45 či srpna 68. 
 
Jakoby ho jeho kdysi dobré jméno velmi mrzelo. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 

 

__________________

__________________

Dřívější odkazy : 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3207-sloup-nemel-mu-kdo-branit

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3050-sloup-pry-definitivne-nebude

________________________

________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-06 12:30
Kdy bude sloup vysvecen?
Teprve potom ziska svoji okultni moc na miste Mahralu.
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-08 21:21
Mají jich už všichni dost...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-12 09:40
Právo kritizovat Sloup se přiznává pouze evangelíkům :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-11 15:51
Roztržka 1. Čs. republiky s VAtikánem :

plus.rozhlas.cz/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.