Soud Česká Lípa : Odzbrojující sdělení

A současně i rychlé vysvětlení. Dál už nepotřebujete nic vědět... 


I.  OS Česká Lípa - 130820

V dnešním vedru jsme se dostavili do České Lípy, abychom zdokumentovali - alespoň částečně - stav tamní justice, především soudu. 

Vzhledem k výhrůžkám místopředsedkyně soudu Šmakalové ohledně našeho možného fyzického napadení Justiční stráží jsme šli raději čtyři, aby to neměli tak jednoduché - ale buďto to bylo zbytečné, anebo to svůj odstrašující úkol splnilo. Nikdo nás tam fyzicky neohrožoval. 

Ani nemusel - protože na soudě - alespoň podle sdělení Justiční stráže - de facto nikdo nebyl. 

Prázdný soud. V tom směru jsem dodatečně pochopil i dopis Šmakalové, v němž psala o zachování klidu na soudě. Jistě, pokud tam nikdo není - je klid de facto ideální. Pak je jen otázkou, jestli "mít klid" je smyslem justice a jestli stojí za to si ji v této podobě platit. 

Natočili jsme úvodní vstup před soudem - a poté zavolali místopředsedkyni soudu pí Šmakalové, jestli se bude vyjadřovat k otázkám, které pro ni máme. 

Sice jsme se k ní - telefonem - po chvíli dostali, resp. jsme byli přepojeni - ovšem hned úvodní informace mne natolik uzemnila, že jsem sám přestal mít o pokračování v hovoru zájem. 

 Poté, co mi sdělila, jak velmi si nepřeje s námi mluvit, jsem se jí zeptal, že mne zajímá jenom jedno : Kdo je - podle jejího názoru - zodpovědný za vzdělání soudců na jejím soudě. 

Odpověď "President republiky" jsem opravdu nečekal - a dalších otázek jsem raději neměl. Rychle jsem pak pochopil, proč tenhle soud vypadá, jak vypadá. Proč tam soudí Lehmannová, která neumí udělat řádně jeden jediný krok, ba ani doručit cokoliv straně otce, natož něco kvalifikovaně rozhodovat a proč ani za půl roku se celý soud není schopen dobrat toho, jestli je založená plná moc platná, jestli ji skutečně obdrželi, jaké k ní mají námitky, případně zda pod jediným číslem jednacím mají jeden, nebo dva případy. 

Ovšem odpověď, že president republiky má být zodpovědný za vzdělání soudců (byť by se to velkou oklikou i dalo dovodit - kdyby ovšem nebylo celého MSp, jeho kontrolních odborů, státní správy soudu či v neposlední řadě právnických fakult, jež masově produkují tyhle zmetky) je natolik burcující, že o tom presidentskou kancelář rozohdně musíme informovat, spolu s tím, že by se její kapacita asi měla podstatně rozšířit, protože jestli začne řešit všechny problémy, spojené s nedostatečným vzděláním soudců, bude na to potřebovat desítky, možná i stovky lidí - a Msp mohou naopak zavřít. 

 

https://youtu.be/CW2bTPJ80w4

 

 

________

Poté jsme šli sepsat alespoň úřední zápis - tedy stížnost na vzdělání soudkyň zdejšího soudu - přičemž zmatek, který měla v hlavě vyřizující úřednice, byl hodný opravdu vedení Šmakalové. 

Paní totiž nevěděla, jestli má sepsat stížnost nebo zápis, pak že k tomu potřebuje předmětný spis - ten ovšem měla - údajně - u sebe věc vyřizující soudkyně Lehmannová - a ta, samozřejmě, byla - podle prohlášení opatrovnického oddělení - "úplně pryč", což jsem v první chvíli, i podle rasance, s jakou to bylo prohlášeno, pochopil, jako že náhle zesnula. Teprve z další řeči vyplynulo, že má dnes údajně "home office" - a spis má u sebe (nechápu, z jakého rozumného důvodu, kromě zabránění v přístupu komukoliv, když spis byl už oficiálně předán do Děčína, by ho měla mít u sebe, mimo budovu soudu...), pak nevěděla, jestli k tomu máme svolení Šmakalové - marně jsem ji přesvědčoval, že k tomu žádné svolení nikoho nepotřebujeme a že podání stížnosti je základním právem každého občana - a povinností soudu je je sepsat. 

Do říše utopických ,typicky šmakalovských nesmyslů patřilo i prohlášení úřednice, že ona sepisuje jen úvod - a zbytek, celé zdůvodnění, si už musíme sepsat sami, doma. 

To prostě člověk žasne, co se v hlavách těchto lidí může vylíhnout - jen aby nemuseli nic dělat. Navíc za situace, kdy byl prázdný soud, nikdo nikde nečekal, nic se nezdržovalo. 

Stav, kdy nikdo neví, co má dělat, za co vlastně ručí a co jsou jeho pracovní povinnosti, nenazýváme (a nenazývají nikde na světě) demokracií - ale anarchií, navíc v konečném stádiu. 

 

https://youtu.be/l8JUS-ilWOs

 

 

 Předseda soudu má dovolenou.... místopředsedkyně soudu si myslí, že za její vzdělání nese odpovědnost president republiky.... soudní úřednice dodnes neví, co je to úřední záznam a s kým a jak ho má sepsat, potřebuje k tomu povolení místopředsedkyně soudu... tisková mluvčí - dle sdělení Justiční stráže - není na soudě a má dovolenou... 

Úřednice opatrovnického odboru jsou - mimo jediné - všechny na obědě, následně pak ta, se kterou jsme chtěli mluvit, má dovolenou rovněž... 

Soudkyně, co to soudila a nese za toto zjevné zneužití pravomoci plnou zodpovědnost, je doma - a spis má pro jistotu u sebe... 

CO JEŠTĚ CHCETE DODAT ?? 

 Snad jen to, že tenhle na nic dobrý, občany ohrožující cirkus si platíme z vlastních daní... 

 _____________

Na závěr jsem ještě považoval za nutné shrnout a sesumírovat právě zažité ze soudu - a tak tady to je : 

 

 

https://youtu.be/eKWLJmgVym0

 

____________________

____________________

 

 II.  OSZ ČL : 

 V bleděmodrém totéž :

 Na OSZ v České Lípě jsme se dostavili hned vzápětí, a to, mj., i proto, abychom se zeptali na vysvětlení, proč - dle názoru zdejšího OSZ a  státní zástupkyně Mgr. Kateřiny Štěpánkové - není trestným činem podvodu škoda v řádech stovek tisíc korun, způsobená neoprávněným pobíráním výživného matkou, která sama prohlašuje, že dítě již otce má, a to jiného, než je ten, co platí výživné... 

 Pí Štěpánková byla údajně na obědě, vzali jsme si telefonní číslo, že jí zavoláme, do konce pracovní doby jsme to už nestihli, zatíženi jinými problémy - totiž Městským úřadem v Novém Boru. 

Však není všem dnům konec... 

https://youtu.be/PiI3hkbShl4

______________________

______________________

 

 III.  OSPOD Nový Bor   (Opatrovník) 

 

 Z České Lípy jsme upalovali do Nového Boru, netušíc, že tam stejně přijedeme pozdě, protože - opravdu mě nenapadlo, že ve čtvrtek pracují u nás - nebo aspoň v Novém Boru - úřady jen do jedné. V pátek tedy nejspíš vůbec. Komunistický sen o třídenním pracovním týdnu v praxi...

 

Tam jsem chtěl mluvit se zástupci MÚ ohledně tragické role, ale rovněž i vzdělání pracovnic OSPOD v tomto případu. 

Samozřejmě, ani tady mluvit nikdo nechtěl, mailovou korespondenci s paní místostarostkou Ing. Stanislavou Silnou přikládám, k telefonu jsem nakonec dostal tiskovou mluvčí (aspoň to - na rozdíl od soudu) - a ta mi sdělila obligátní frázi - že se "nebudou vyjadřovat". 

 

https://youtu.be/o0V4cIAyh6Y

Asi podle dávné zásady : Když nemáš co říct na svou obhajobu, raději mlč. Aby sis ještě nepřitížil. 

Sehnali jsme - alespoň na odchodu - vedoucí sociálního odboru, pí Kubáňovou a domluvili jsme se, že jí pošleme stížnost písemně, do schránky, když už musí tak nutně odejít. 

(Když vzpomenu na svá léta v zahraničním obchodu, nevím, co bych musel mít za důvod, kdyby přišla 3-členná delegace zákazníků a chtěla se mnou krátce mluvit, byť po pracovní době, abych nutně musel odejít. Snad jedině pohřeb někoho z nejbližších rodinných příslušníků by byl dostatečně pochopitelnou omluvou.)

Ale - tu stížnost jsme jí samozřejmě sepsali - a poslali. Tady je : 

______________

Městský úřad Nový Bor – Ing. Miluše Rychtářová,

tajemníce Úřadu

                                            STÍŽNOST na pracovnice OSPOD Nový Bor,

na zcela nedostatečné vzdělání pracovnic a nerespektování platných zákonů, především pak Ústavy ČR 

________________________________________________________________________

V návaznosti na náš osobní rozhovor s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví pí Jiřinou Kubáňovou z dnešního dne (13.8.) podávám tímto STÍŽNOST  na nevzdělanost a hrubou neprofesionalitu pracovnic OSPOD, a to v případu dětí Beranových.

Pro vyloučení případných dalších námitek stran legitimity stěžovatele uvádím a zdůrazňuji, že pí Kubáňová osobně ověřila naše totožnosti, tedy mou a otce, stejně jako skutečnost, že otec mi udělil k dalšímu postupu vůči MÚ Nový Bor plnou moc.

Předmět stížnosti :

Místně nepříslušný soud v České Lípě nařídil v této věci výkon zjevně nezákonného rozhodnutí (předběžného opatření soudu) odnětím dětí z péče otce, aniž byly tyto děti svěřeny do péče druhého rodiče (zde matky). Tento výkon měl proběhnout dne 22.7. 2020 – a OSPOD Nový Bor se ho iniciativně účastnil.

Namísto toho, aby byl schopen rozeznat nezákonnost takového postupu (nelze upravovat styk jednomu z rodičů, jestliže žádnému dosud nebyly svěřeny děti do péče) a upozornit na to soud, případně odmítnout se na takto nezákonném postupu spolupodílet.

Ale hlavně : Když už pracovnice OSPOD nebyly schopny rozeznat nezákonnost postupu soudu, měly dělat především to, čím jsou pověřeny především – a to je ochrana zájmů dětí.

Nařízení výkonu rozhodnutí odnětím dětí z péče jednoho z rodičů je tím nejpřísnějším možným opatřením, ke kterému lze přistoupit jen zcela  výjimečně, ve zvláště odůvodněných případech, a VŽDY  až po úplném a marném vyčerpání všech mírnějších prostředků – tedy VÝZVY k dobrovolnému plnění uložené povinnosti, ukládáním stupňujících se pokut a následně případně i trestním oznámením pro maření výkonu úředního rozhodnutí.

NIKDY NELZE  použít toto mimořádné opatření jako vůbec PRVNÍ  krok, který státní orgány v dané věci činí. Zde navíc zjevně místně nepříslušným orgánem péče o dítě (a předtím soudem). 

Je na pracovnicích OSPODu, aby toto věděly a v praxi prováděly a pokud už na soudě je zjevně nevzdělaná soudkyně, jsou povinny chránit děti i před ní – což prokazatelně nejen nečinily, ale dokonce se na této soudní zvůli dobrovolně a iniciativně podílely.

Otec dětí nakonec po včasném varování této zvůli sám zamezil, ovšem to vinu daných pracovnic nijak nesnižuje.

Svým svévolným postupem zjevně způsobily jak škodu opatrovaným dětem, tak jejich otci – tak ale i městu Nový Bor samotnému, které zcela jistě nemá městské prostředky určené na to, aby za ně pracovnice OSPOD jezdily na výlety mimo hranice okresu či jejich svěřené působnosti. K tomu správně měly dožádat obdobný úřad v místě bydliště dětí – a v té době i otce.

Celým dosavadním zdokumentovaným postupem pracovnic OSPOD je porušován jeden platný předpis za druhým, včetně – a to především – platné Ústavy ČR, která zaručuje všem občanům rovnost před zákonem, zatímco tyto pracovnice rozeznávají –a v praxi potvrzují – rodiče dvojího druhu : Matky (rodiče preferované vysoce nad rámec práv daných zákonem) a Otce (rodiče druhé kategorie, kteří – podle vyjádření vedoucí OSPOD Klabníkové – nemají práva vůbec žádná, ta má jen matka.)

Žasnu nad tím, jak lidé s takovýmito názory mohou vůbec pracovat ve službách města, nebo státu – jestliže v praxi se otevřeně hlásí k programu APARTHEIDU, tedy rozlišování občanů na preferované a zavržené skupiny či vrstvy.

Žasnu konečně i nad tím, že tisková mluvčí Městského úřadu není schopná k tak zásadním otázkám sdělit nic jiného než to, že „se nebude vyjadřovat“ – viz záznam rozhovoru s ní.

A žasnu konečně i nad tím, že k těmto zásadním skutečnostem má zcela shovívavý, ba přehlíživý postoj místostarostka města Ing. Stanislava Silná.

Žasnu nad tím, jak může být na stránkách města, jako vstupní informace pro návštěvníky, uvedeno, že se jedná o „Přívětivý úřad r. 2018 v Libereckém kraji“ a bojím se domyslet, jak potom vypadají úřady méně přívětivé, či dokonce zcela nepřívětivé.

Pokud chcete pravdivě informovat návštěvníky města, a ne je navádět klamavou reklamou, je nutno tuto informaci změnit na : „VÍTEJTE V MĚSTĚ APARTHEIDU“, s tím, že by tato informace měla být správně umístěna u všech vstupních vjezdů do města.

S pozdravem

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

                                                                                                předseda o.s. K 213, zástupce otce  

 __________________

 

 Maily s vedením města

 

Vážený pane starosto, 

rádi bychom se u Vás zastavili ve čtvrtek, 13.8., a zeptali se Vás na činnost vašeho OSPODu, zejména pak ohledně exekuce na děti Beranovy, o níž se váš OSPOD snažil na základě zjevně nezákonného předběžného opatření soudu v ČL a mimo svou místní působnost, evidentně proti zájmům nezletilých dětí - tak bychom se Vás rádi zeptali na Vaše vyjádření a stanovisko - a rádi bychom si ho rovněž natočili pro náš server K 213. 

Pokud se Vám hodí nějaký konkrétní čas, dejte mi vědět, jinak bychom přijeli asi brzy odpoledne. 

Ještě Vás chci požádat, zda byste mohl zajistit na schůzce přítomnost pí Klabníkové, pracovnice OSPOD, do jejíž zodpovědnosti tento případ spadá. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala 

 

za server k213.cz

_________________________

Silná Stanislava <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

15:11 (před 10 minutami)

   

komu: mně     12. 8. 2020 15:11

 


Vážený pane Fialo,

k vaší žádosti Vám sdělujeme, že se nebudeme k případu vyjadřovat pro  server K 213.

Případ, o kterém chcete bližší informace,  se týká nezletilých dětí. Není v zájmu dětí   případ veřejně probírat v okamžiku, kdy věc je v řešení příslušných soudů ČR. Nehledě na to, že by tímto postupem mohl být ovlivňován opatrovnický spor.

Máme povinnost mlčenlivosti  a  nedisponujeme souhlasem obou rodičů, abychom mohli poskytovat informace  o jejich dětech  a jich samotných dalším osobám.    

Co se týká  výkonu rozhodnutí (jak vy nazýváte exekuce),  byl OSPOD Nový Bor  ustanoven pouze kolizním opatrovníkem dětí pro tuto věc a na základě vyžádání Okresního soudu  v České Lípě byl přítomen nezrealizovanému výkonu rozhodnutí.

Ing. Stanislava Silná

 

místostarostka města Nový Bor

_________________________

 

komu: Silná,       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


12. 8. 2020 15:34

Dobrý den, paní místostarostko, 

já Vám situaci velmi usnadním, protože nám v této chvíli nejde ani tak o děti, jako o práci Vašeho OSPOD. 

Žádné důvěrné informace, spojené s dětmi, vyžadovat nebudeme, ostatně je od otce, jako jeho zástupce, dávno mám, včetně souhlasu k přístupu ke spisu, a sám jsem některá oznámení v této věci činil, zejména pro soud (ovšem ten místně příslušný, v Děčíně). 

Nás ale bude zajímat, proč Váš OSPOD jezdí kamsi do cizího okresu vykonávat údajný výkon rozhodnutí, o kterém by kvalifikovaný pracovník měl na první pohled vědět, že je zjevně nezákonný (protože nelze upravovat styk rodiči, aniž by druhému byly svěřeny děti do péče). 

Já jsem to alespoň na první pohled, po seznámení se s usnesením o PO, věděl a konstatoval, a teprve potom totéž učinil soudce v Děčíně. Patrně také na první pohled.

Nezákonnost takového postupu a nešetrnost k dětem byly dále dány nejen nezákonností samotného PO, jehož výkon byl nařizován, ale také skutečností, že nebyly použity žádné mírnější, zákonem předvídané postupy - což zase má především OSPOD vědět - a chránit děti před takovýmito skandálními, ba brutálními metodami - což ani náznakem neudělal. 

Proto chci Vaše vyjádření, případně vyjádření kohokoliv za Městský úřad - a také vysvětlení, co mají pracovnice Vašeho OSPOD za vzdělání, když tohle všechno neví, přitom je to základ jejich vzdělání a práce, již mají denně vykonávat. 

A s tímhle vysvětlením bychom také rádi seznámili širokou veřejnost. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala 

_________________________

Silná Stanislava <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

13. 8. 2020 8:10

Dobrý den , pane Fialo,

trváme na původním stanovisku, že k věci se nebudeme vyjadřovat přes server  K 213 z níže  popsaných důvodů.

S pozdravem

Stanislava  Silná

Nový Bor

_______________________

_______________________

Následný rozhovor s otcem dětí u stolku, v cukrárně přes křižovatku naproti OSPODu - jak se mu líbil zásah zdejších "orgánů"...  A "spolupráce" s nimi vůbec... 

https://youtu.be/lpwNH3EXUAo

________________________

________________________

 

A ještě 

IV. DOVĚTEK : 

 

Avizovaná reportáž probudila i jednu už skoro zapomenutou a nečekatelnou politicko-publicistní mrtvolu : Agenta Šinágla.  Tento "Hlas hlupství, buranství a prodejnosti". 

Ač už několik let byl od tohoto nasazeného zmetka poměrný klid - najednou vylezl z pod děr - a mermomocí se snažil publikaci reportáže zabránit. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti si tohoto agenta najal a platí estébák Babiš, je vcelku zjevné, za koho kope... 

A jak moc asi justiční struktury - a hlavně ty za ně zodpovědné - rozhodilo (před volbami !!) pravdivě ukázat obraz dnešní justice, po 5-ti letech vlády politického odpadu zvaného ANO. 

ANO, tady je na místě ta správná odpověď : VRAŤ SE DO HROBU  !!  A nevylízej. 

 

_________________________

_________________________

 

 
 

 

_________________________

_________________________

Aby toho nebylo málo - aneb : Extrém se stává běžným standardem... 

 

Aby toho nebylo málo, i když jde o jiný soud - a to soud v Karviné - tak mi taky dneska vyrazil dech. 

Zastupuji tam jednoho rodiče v případu dětí, kde od prosince (!!!) loňského roku nebylo nařízeno, resp. je stále odročováno, jednání ve věci. První. 

Nejdřív nařízeno bylo, pak ho soud bezdůvodně zrušil, odročil na březen, pak přišel koronavir - a zase nic, odročeno na duben - a od té doby - ticho po pěšině... Odročeno - na nikdy... 

Tak jsem tam napsal stížnost, že se nic neděje - a víte, co mi madam předsedkyně soudu odpověděla ?? (Po dvou měsících !!!)

 

Že je paní soudkyně na stáži, na krajském soudě, a protože prý případ nelze odejmout zákonnému soudci, tak k průtahům nedochází a věc bude projednána, až se paní soudkyně vrátí ze stáže... A jestli se nevrátí... Tak, holt, nic.   VE VĚCI NEZLETILÝCH DĚTÍ  !!!!!!

V čemž paní předsedkyně soudu nevidí žádný problém... 

Zíráte - a znovu a znovu si říkáte : Zbláznili se, nebo - jsem se nutně zbláznil já ??? - že mi tihle kašpaři připadají jako blázni ??? A ani se nezastydí... 

___________________________

___________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-13 19:46
Zakládejme nové sady
a v nich staré odrůdy.
A ze současné justice,
vyžeňme staré struktury.
Stát se těžko omluví,
za ruského švába, ožralu,
ten jmenuje stále nové soudce
a vše jde dál pomalu,
zatím se nic neděje.
Těch patnáct stran v rozsudku,
tak na vytření prdele.
Nešlo by to Novosade napsat jednou větou a ušetřit 14 formátů A4 papírů?
Můj děd by vám na to co jste zplodil řekl,
že potřebujete dostat klackem přes díru.
J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-13 19:47
Miliony dostanou Roden a i mladý Stropnický,
hospodářství v této zemi posrané je navždycky.
Musíme věřit, že přijdou nové dnové,
po odchodu ruského švába, estébáka Bureše a domovnice, ropuchy Benešové.
J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-13 20:13
Českou Lípu navštívil jsem vloni,
je to pěkné město,
ale dosazená státní správa umí zkurvit všechno.
Když čtu ale tyto stránky,
po hovně to smrdí,
bohužel to takhle chodí v celé české zemi.
Státní správa plná zmrdů,
blbečků, co nic neumí,
stejná pakáž pro ostudu,
v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou, České Lípě či Chrudimi.
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-13 20:45
Trať v Nelahozevsi :

ekolist.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-13 20:50
Jezdit vlakem není psina,
dnes vykolejil rychlík Vysočina.
Havlíček dělá že se nic neděje,
zřejmě se to svede na teplem roztažené koleje.
J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-13 20:51
Soudkyně nechala koncept rozhodnutí ve spisu, podle ÚS nejde o známku podjatosti

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 05:31
Jestli je president zodpovedny za vzdelani soudcu, tak byl Svejk zodpovedny za atentat v Sarajevu.
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 05:37
Mariánská ctitelka Bobošíková - aneb : Vždy s dobou...

www.forum24.cz/.../

A co když si navlékne nikáb a bude ječet Aláhu akbaar?

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 11:35
Mariánský sloup - žumpa naší doby :

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 11:36
Mariánský sloup - symbol pokračující totality J.K.

www.forum24.cz/.../
_________
Zajímavý - když jsem jim to říkal já, tak mě za to akorát chtějí zavřít...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 11:37
Schillerová neumí anglicky ani česky. Zato výmluvy jí jdou skvěle

www.forum24.cz/.../
____________
Typický plevel naší doby...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 11:38
Neumí anglicky ani česky. ANO J.K.

www.forum24.cz/.../

blesk.cz/.../...

Podívejme se jí na zoubek, ať se něco dozvíme. J.K.

cs.wikipedia.org/wiki/Alena_Schillerov%C3%A1
0 # Tomáš Jadlovský 2020-08-14 12:46
Mrkám na drát, že Schillerová má doktorát z PrF MU z roku 2000 a přitom se bojí mluvit s novináři anglicky. To muselo být studium jako fík. Já mám doktorát z FF MU z roku 2007 a tam byly povinné dva cizí jazyky na vědecké úrovni, četba a rozbor odborného textu z oboru a diskuse o něm. Práva asi budou kvalitní nejen v Plzni.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 11:54
Příběh starosty. Jak se můžete dostat v Česku do kriminálu?

pravda24.cz/.../...
______________
Kdykoliv a za cokoliv, a hlavně za nic. Tedy za to, když naštvete někoho z mocných, nebo justičních mafiánů.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 13:27
Odchodné a nemocenská: Spravedlnost chce pro Vězeňskou službu dalších 185 milionů korun

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 13:27
ÚOOÚ znepřístupnil Centrální registr dlužníků, ten se přesunul do Ruska

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 13:28
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 17:23
Banda podvodníků.
Ať za peníze či zadarmo,
jejich služby pro občana stojí za hovno.
Banda mafiánských zmrdů každým oudem,
propletená s místním soudem.
J.K.

televizeseznam.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 17:35
Na české železnici dějí se divy,
vagóny jezdí bez lokomotivy.
Havlíček nespí, má toho moc,
každý den je na železnici nějaká zvláštní událost.
J.K.
novinky.cz/.../...
____________
To bude asi těmi nově dosazenými "odborníky" z ANO, co začali nově organizovat práci železnice.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 17:36
Má peněženka je lehká,
od doby co tu vládne estébácké hnutí ANO,
zkorumpovaná prodejná jak pouliční děvka.
J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 17:37
Další naivní pokus o obnovu řízení,
kdyby autor uspěl,
položil by současné Burešovo totalitní zřízení.
J.K.
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 17:37
SLOUP :

Vše je úplně jinak. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 17:40
Voda u Chocně zaplavila koleje,
provoz přerušen,

že se nic nestane je naděje.

J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 17:40
Chtějí dojit stát - aneb kandidáti do Senátu.


seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-14 17:43
Politika skýtá netušené možnosti. Otěhotnění...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-16 15:56
Markéta :

Já jsem taky nedávno v České Lípě zažila otřesnou zkušenost se soudkyní Diviškovou a se sveřepou advokátkou žalobkyně nějakou Holovčákovou, údajně bývalou soudkyní, zjevně v řízení v jakémsi názorovém komplotu se soudkyní Divíškovou.

Řízení samé bylo vedeno, jak procesy z minulého století, kdy žalovaný byl na podkladě absurdních důkazů a nedůstojným způsobem silově prokazován jako "závadová osoba"; a dále veřejnost byla ztotožněna a jejich osobní údaje zaneseny do protokolu a přes výslovně projevený nesouhlas, odůvodněný ochranou osobních údajů a obavami o vlastní bezpečí, rozdistribuovány účastníkům řízení v protokolech z jednání. M.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-16 16:22
Nove slovo v cestine:

Chucpe (Chutzpah) pochází z jazyka Jidiš a v překladu znamená nehoráznou drzost nepředstavitelného rozměru. Obvykle se vysvětluje příkladem, kdy syn zabije oba své rodiče a potom žádá soudce o shovívavost, protože se stal sirotkem. Macaté chucpe je personifikovaný obrat, není to zvíře, ale personifikace. Jako např. Nohavicova skladba Pravda a Lež, která je o personifikaci pravdy a lži jako dvou bytostech v šatech. Z.
0 # Jaroslav 2020-09-09 19:22
Nebylo by lepší aby tam seděly opice? Ty mají víc rozumu než Kotátko, Lechmanová, OSPOD Nový Bor. Ze by studovali v Plzni? No jako laikovi mi to tak připadá. Při logice PLC bych je vyloučil jako zmatečný software a plat rozdělil mezi lid. Vždyt zadarmo sou tam drahý.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.